ระบบติดตามโครงการฯ > รายการโครงการฯ  

หัวข้อโครงการ
ประเภทโครงการ
รายงานสรุป
รายการ งบประมาณ แหล่งเงินงบประมาณ จำนวนแผนงานโครงการ รายงานสรุป ความคืบหน้าของโครงการ
 01 กิจกรรมหลัก 1 : กิจกรรมการวางแผนการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ 2562 - - - - -
 01.1 กิจกรรมย่อย : 1.1 ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ 2562
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : จังหวัดเชียงใหม่
63,000 งบจังหวัด 3 ยังไม่ได้รายงาน
 01.2 กิจกรรมย่อย : 1.2 ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ 2562
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : จังหวัดเชียงใหม่
37,800 งบจังหวัด 3 ยังไม่ได้รายงาน
 02 กิจกรรมหลัก : 2 กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน และเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ 2562 - - - - -
 02.1 กิจกรรมย่อย : 2.1 กิจกรรมอบรมการให้ความรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการขยายผลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระดับจังหวัด 2562
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : จังหวัดเชียงใหม่
44,500 งบจังหวัด 5 ยังไม่ได้รายงาน
 02.2 กิจกรรมย่อย : 2.2 กิจกรรมอบรมการให้ความรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการขยายผลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระดับอำเภอ 2562
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : จังหวัดเชียงใหม่
55,000 งบจังหวัด 0 ยังไม่ได้รายงาน
 03 กิจกรรมหลัก : 3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ 2562 - - - - -
 03 กิจกรรมหลัก : 3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ 2562
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : จังหวัดเชียงใหม่
500,000 งบจังหวัด 1 ยังไม่ได้รายงาน
 04 กิจกรรมหลัก : 4 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสอันสำคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระและพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 2562 - - - - -
 04.1 กิจกรรมย่อย : 4.1 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวกาสอันสำคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระยรมวงศานุวงศ์ 2562
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
- งบจังหวัด 0 ยังไม่ได้รายงาน
 04.2 กิจกรรมย่อย : 4.2 ค่าใช้สอยสนับสนุนการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในระดับอำเภอ 2562 25 อำเภอ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หลายอำเภอ
- งบจังหวัด 0 ยังไม่ได้รายงาน
 05 กิจกรรมหลัก : 5 ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม.) 2562 - - - - -
 05.1 กิจกรรมย่อย : 5.1 กิจกรรมขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 2562
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สพป.1-6/สพม.34
1,699,700 งบจังหวัด 0 ยังไม่ได้รายงาน
 05.2 กิจกรรมย่อย : 5.2 กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม.) 2562
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : จังหวัดเชียงใหม่
656,000 งบจังหวัด 2 ยังไม่ได้รายงาน
 05.4 กิจกรรมย่อย : 5.4 การปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนวพระราชดำริฯ 2562
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
1,896,000 งบจังหวัด 0 ยังไม่ได้รายงาน
 06 กิจกรรมหลัก : 6 กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (25 อำเภอ) 2562 - - - - -
 06.1 กิจกรรมย่อย : 6.1 กิจกรรมสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ 2562
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : จังหวัดเชียงใหม่
840,800 งบจังหวัด 3 ยังไม่ได้รายงาน
 06.2 กิจกรรมย่อย : 6.2 กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อน และขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ 2562
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทุกอำเภอ ยกเว้น อ.สารภี
750,000 งบจังหวัด 0 ยังไม่ได้รายงาน
 07 กิจกรรมหลัก : 7 กิจกรรมแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กิจกรรม/โครงการเด่น Best Practice) จังหวัดเชียงใหม่ 2562 - - - - -
 07 กิจกรรมหลัก : 7 กิจกรรมแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กิจกรรม/โครงการเด่น Best Practice) จังหวัดเชียงใหม่ 2562
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : จังหวัดเชียงใหม่
2,000,000 งบจังหวัด 1 ยังไม่ได้รายงาน
 08 กิจกรรมหลัก : 8 กิจกรรมศึกษาดูงาน การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต้นแบบ ทุกมิติ (กลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน) 2562 - - - - -
 08 กิจกรรมหลัก : 8 กิจกรรมศึกษาดูงาน การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต้นแบบ ทุกมิติ (กลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน) 2562
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : จังหวัดเชียงใหม่
1,190,700 งบจังหวัด 1 ยังไม่ได้รายงาน
 09 กิจกรรมหลัก : 9 โครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารและเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ 2562 - - - - -
 09.1 กิจกรรมย่อย : 9.1 ฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กเล็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อย่างมีส่วนร่วมในโรงเรียน และขยายผลสู่ชุมชน ( ครู และบุคลากรใน รร. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียบรู้เรื่องการจัดทำแผนการผลิตพืช และการแปรรูปถนอมตลอดจนงานบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่) 2562
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เกษตรเชียงใหม่
887,800 งบจังหวัด 0 ยังไม่ได้รายงาน
 09.2 กิจกรรมย่อย 9.2 ส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตพืชอาหาร และด้านเคหกิจเกษตรในโรงเรียนและชุมชนเพื่อเกิดการเรียนรู้การผลิตพืชผัก และนำผลผลิตไปประกอบอาหารในโรงเรียน และขยายผลสู่ชุมชน 2562
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เกษตรเชียงใหม่
2,300,000 งบจังหวัด 0 ยังไม่ได้รายงาน
 10 กิจกรรมหลัก : 10 การบริหารโครงการ/แผนงานและตรวจติดตามการดำเนินโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 2562 - - - - -
 10 กิจกรรมหลัก : 10 การบริหารโครงการ/แผนงานและตรวจติดตามการดำเนินโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 2562
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : จังหวัดเชียงใหม่
576,000 งบจังหวัด 10 ยังไม่ได้รายงาน