ข้อมูลโครงการ > รายการโครงการ  print

กลุ่มโครงการ
ประเภทโครงการ
เกี่ยวกับ
ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงาน
อำเภอ
ตำบล
พระราชดำริ
# ชื่อโครงการ พระราชดำริ เกี่ยวกับ จำนวนแผนงานโครงการ ความคืบหน้าของโครงการ
1  พัฒนาหมู๋บ้านตามแนวชายแดนภาคเหนือ อำเภอเชียงดาว เมือง และเวียงแหง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : กองทัพภาคที่ 3)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บูรณาการ 0
2  ฟื้นฟูสภาพต้นน้ำฝายห้วยแม่ป๋วย ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
3  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ดอยแบแล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : -)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บูรณาการ 1
4  โครงการ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน , การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
5  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดอยซอยเทอลู่ (จัดหาน้ำสนับสนุน) บ้านนาเกียน ต.นาเกียน อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
6  สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านเสาแดง (งานอนุรักษ์ฟื้นฟู)  บ้านเสาแดง  ตำบลแจ่มหลวง อำเภอแม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สิ่งแวดล้อม 0
7  โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : -)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร - 0
8  ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง บ้านแม่สาบ  อำเภอสะเมิง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : กองทัพภาคที่ 3 (กองพลพัฒนาที่ 3))
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมอาชีพ 0
9  ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช )
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมอาชีพ 0
10  ฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะ บ้านขุนแตะ ตำบลดอยแก้ว อำเภอแม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมอาชีพ 0
11  พัฒนาบ้านโป่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการเกษตร (หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์อนันต์ ปินตารักษ์ โทรศัพท์/ โทรสาร 0 5387 3873)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เกษตร 0
12  เกษตรวิชญาตามพระราชดำริ (พัฒนาพื้นที่สวนบ้านกองแหะ) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : -)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บูรณาการ 0
13  จัดหาน้ำสนับสนุนสถานีทดลองเกษตรบนพื้นที่สูง ดอยม่อนล้าน (ฝายห้วยกาว) บ้านอาแย ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 1
14  จัดที่ดินหมู่บ้านสหกรณ์ ห้วยมะนาว บ้านกาด ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : กรมส่งเสริมสหกรณ์)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ส่งเสริมอาชีพ 0
15  จัดหาน้ำสนับสนุนสถานีทดลองเกษตรที่สูงห้วยเมืองงาม บ้านลีซอ-หัวน้ำเก่า ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ )
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 1
16  จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร บ้านป่าเกี๊ยะใน ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 1
17  ฝายแม่แกน้อย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
18  ฝายแม่ขนินใต้ ต.หางดง อ.หางดง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
19  พัฒนาพื้นที่สวนบ้านกองแหะ (พัฒนาแหล่งน้ำ) บ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แหล่งน้ำ 1
20  อ่างเก็บน้ำห้วยแม่อมลอง ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 1
21  อนุรักษ์สภาพป่าและพัฒนา คุณภาพชีวิตบ้านซิแบร (จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร บ้านห้วยขนุน) บ้านห้วยขนุน ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
22  จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ของกลุ่มเยาวชนแม่สอย (ก่อสร้างโรงสูบน้ำบ่อบาดาลและระบบส่งน้ำ) บ้านวังน้ำหยาด ต.แม่สอย อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แหล่งน้ำ 1
23  จัดหาน้ำให้กองบิน 41 ต.สุเทพ อ.เมือง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
24  ฝายต้นน้ำดอยสุเทพ 3 แห่ง บ้านพระตำหนัก ต.สุเทพ อ.เมือง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
25  จัดหาน้ำให้มูลนิธิศิริวัฒนา-เชสเชียร์ บ้านสันผีเสื้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 1
26  ฟื้นฟูสภาพต้นน้ำฝาย ห้วยแม่ป๋วย ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
27  พัฒนาพื้นที่บ้านห้วยฮักพัฒนา (ประปาหมู่บ้าน) บ้านห้วยฮักพัฒนา ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 1
28  พัฒนาพื้นที่บ้านห้วยฮักพัฒนา (ก่อสร้างโรงสูบน้ำ) บ้านห้วยฮักพัฒนา ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
29  ฟื้นฟูสภาพต้นน้ำฝายห้วยแม่ป๋วย ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
30  ระบบส่งน้ำและปรับปรุง โรงสูบน้ำ บ้านแม่โถ บ้านแม่โถ ต.บ่อสลี อ.ฮอด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
31  ฝายแม่ฮอด ต.ฮอด อ.ฮอด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
32  เลี้ยงดูโคนม ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ (ศึกษาและขยายพันธุ์โคนมพันธุ์โฮลสไตน์ ฟรีเชี่ยน จากประเทศฝรั่งเศส) ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการเกษตร (หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เกษตร 1
33  บ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยผ้าห่มปก (พัฒนาเกษตรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) พื้นที่ลุ่มน้ำแม่สาว ดอยผ้าห่มปก ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : -)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บูรณาการ 1
34  ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนา ตามแนวพระราชดำริ ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต6 (จังหวัดเชียงใหม่))
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวัสดิการ 1
35  ทดสอบระบบการเติมอากาศใต้ผิวน้ำที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บูรณาการ 0
36  ขยายเขตไฟฟ้าให้โครงการแม่เย็นร่วมใจ อำเภอแม่ริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บูรณาการ 0
37  ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าดอยอ่างขาง (พัฒนาดอยอ่างขาง) ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บูรณาการ 0
38  ฝึกอาชีพนักเรียนเก่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ติดตั้งระบบไฟฟ้า) โครงการเกษตรแม่แตง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : -)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บูรณาการ 0
39   พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : -กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช -กรมป่า -กรมพัฒนาที่ดิน -กรมชลประทาน -กรมส่งเสริมการเกษตร)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บูรณาการ 0
40  ขยายผลเรือหางกุดสู่ชุมชน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บูรณาการ 0
41  ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา-สาธารณรัฐประชาชนจีน โป่งน้ำร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : กรมป่าไม้)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บูรณาการ 0
42  โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : -)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บูรณาการ 0
43  จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ของกลุ่มเยาวชนแม่สอย (ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เยาวชน) บ้านวังน้ำหยาด ต.แม่สอย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : -)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บูรณาการ 0
44  อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : -)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บูรณาการ 0
45  โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง  พื้นที่อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : -)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บูรณาการ 0
46  บ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านขุนวิน (งานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้) บ้านขุนวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บูรณาการ 0
47  โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนป่าสิริกิติ์
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : -)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บูรณาการ 0
48  ฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่อำเภอไชยปราการและข้างเคียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : -)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บูรณาการ 0
49  ห้วยฮักพัฒนา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : -)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บูรณาการ 0
50  อนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่อำเภออมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : -)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บูรณาการ 0
51  โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แจ่มฯ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : -)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บูรณาการ 0
52  โครงการพัฒนาพี้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายภูมินทร์ บุญบันดาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ 5)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บูรณาการ 1
53  พัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บูรณาการ 0
54  พัฒนาเบ็ดเสร็จบ้านขอบด้ง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : -)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บูรณาการ 0
55  ปรับปรุงพื้นที่ป่าไม้ บ้านแม่ตะไคร้ ตำบลทาเหนือ อำเภอสันกำแพง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : กรมป่าไม้)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บูรณาการ 0
56  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บูรณาการ 1
57  หมู่บ้านตัวอย่างห้วยตึงเฒ่า
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : -)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บูรณาการ 0
58  พัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด (โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนืองมาจากพระราชดำริ)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บูรณาการ 1
59  ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมา จากพระราชดำริ บ้านไร่ บ้านใหม่สันติสุข ต.แหวนยางคราม อ.หางดง และดอยหล่อ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บูรณาการ 0
60  สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแปกแซม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : -)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บูรณาการ 0
61  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 10 บ้านเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
62  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสงเคราะห์ 6 บ้านถ้ำตับเต่า ต.ปงดำ อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
63  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 17 บ้านยาง ต.แม่งอน อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน )
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
64  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 18 บ้านเวียงหวาย ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
65  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 19 บ้านแม่หาด ต.เมืองแหง อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
66  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสงเคราะห์ 21 บ้านหัวฝาย ต.ปงต๋ำ อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
67  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโชติคุณเกษม 2 บ้านเมืองงาม ต.แม่อาย อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
68  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 26 บ้านป่าฮ่าง ต.แม่นะ อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
69  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 30 บ้านบ้านเฟือง ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
70  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 51 บ้านโป่งอาง ต.แม่นะ อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
71  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 53 บ้านแม่กอนใน ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
72  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทยทนุ บ้านสันต้นคู่ ต.แม่อาย อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
73  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 54 บ้านปู่หมื่นนอก ต.เวียง อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
74  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 บ้านปางควาย ต.แม่งอน อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
75  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 บ้านแม่สาใหม่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
76  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 (ตชด. สงเคราะห์ 14) บ้านหนองหอย ต.โป่งแยง อ.แม่ริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
77  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 2 บ้านน้ำรู ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน )
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
78  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ 8 บ้านทับเดื่อ ต.อินทนิล อ.แม่แตง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
79  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 78 บ้านหนองบัว ต.ปงตำ อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน )
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
80  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช 6 บ้านห้วยผักไผ่ ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
81  โรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนบำรุงที่ 91 บ้านปู่ก้างเลาเสือ ต.แม่มึก อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
82  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทหารม้าอนุสรณ์ บ้านวังดิน ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
83  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 8 บ้านปางป่าค่า ต.แม่ริม อ.แม่ริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
84  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประพันธ์-อารีย์ หงสกุล บ้านห้วยหลวง ต.แม่อาย อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
85  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วิทยาลัยครูธนบุรีอนุสรณ์ บ้านบวกจั่น ต.โป่งแยง อ.แม่ริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน )
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
86  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1 บ้านสามหมื่น ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
87  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
88  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ บ้านแกน้อย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
89  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 บ้านแม่ละงอง ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
90  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า บ้านป่าคา ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
91  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ บ้านจะนะ ต.แม่อาย อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
92  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฮียงไทยธำรงค์ บ้านปู่หมื่นใน ต.แม่สาว อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
93  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสงเคราะห์ 3 บ้านแม่สูน ต.แม่สูน อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
94  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสงเคราะห์ 5 บ้านปางมะเยา ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน )
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
95  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 102 บ้านแม่ตะละ ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
96  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 8 บ้านร่มไท ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน )
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
97  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศึกษานารีอนุสรณ์ 3 บ้านห้วยส้าน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
98  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ 107 บ้านห้วยจะค่าน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน )
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
99  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 111 บ้านบ้านหลวง ต.แม่งอน อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน )
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
100  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 บ้านแม่สลัก ต.แม่นายาว อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
101  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกมลเรียม สุโกศล บ้านผาใต้ ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
102  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน )
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
103  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ บ้านผาแดง ต.สบโขง อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
104  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์ มหาจักร 9 บ้านป่าข้าวหลาม ต.กื๊ดช้าง อ.แม่แตง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
105  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี บ้านพะกะเช ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
106  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสงเคราะห์ 1 บ้านถ้ำตับเต่า ต.ปงคำ อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
107  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ 1 บ้านแม่แมะ ต.แม่แรม อ.แม่ริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
108  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ 3 บ้านแม่ป๋าม ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน )
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
109  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสงเคราะห์ 2 บ้านบางตันเดื่อ ต.แม่อาย อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
110  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 9 บ้านสบกาย ต.กีดช้าง อ.แม่แตง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
111  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ 2 บ้านแม่เลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
112  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสงเคราะห์ 9 บ้านบ้านใหม่ ต.แม่สูน อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
113  พัฒนาเด็กและเยาวชนใน ศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์การ เรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ศศช. และบ้านรอบ ศศช. ต.ยางเปียง สบโขง นาเกียน และแม่ตื่น อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์ )
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวัสดิการ 0
114  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านใหม่พัฒนาสันติ บ้านใหม่พัฒนาสันติ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
115  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง บ้านแม่ลอง ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
116  โรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนรัปปาปอร์ต บ้านป่าเกี๊ยะใน ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
117  ซ่อมแซมทางสายอำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ -อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน บ้านปางอุง-แม่นาจอน อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร (หน่วยงาน : กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ(กรป. กลาง))
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คมนาคม/สื่อสาร 0
118  โครงการหลวงวัดจันทร์ (สร้างถนนสายอำเภอสะเมิง-บ่อแก้ว) ต.สะเมิงใต้ แม่สายและบ่อแก้ว อ.สะเมิง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร (หน่วยงาน : สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คมนาคม/สื่อสาร 0
119  ปรับปรุงถนนสายบ้านหนองอาบช้าง-บ้านแม้วป่ากล้วย บ้านหนองอาบช้าง ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร (หน่วยงาน : สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คมนาคม/สื่อสาร 0
120  ก่อสร้างถนนสายขุนกลาง-ขุนวาง-แม่จอนหลวง บ้านขุนวาง ต.แม่วิน อ.สันป่าตอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร (หน่วยงาน : กรมทางหลวง)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คมนาคม/สื่อสาร 0
121  ก่อสร้างเส้นทางสาย บ้านห้วยมะนาว-บ้านนากบ บ้านนากบ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร (หน่วยงาน : สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คมนาคม/สื่อสาร 0
122  สร้างทางเชื่อมบ้านบ่อแก้ว-บ้านดงสามหมื่น-บ้านวัดจันทร์ บ้านวัดจันทร์ ต.บ้านจันทร์ อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร (หน่วยงาน : สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คมนาคม/สื่อสาร 0
123  โครงการปรับปรุงถนนป่าไม้ลำลอง บ้านราชา – บ้านผาแดงตามพระราชดำริ อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร (หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คมนาคม/สื่อสาร 0
124  ปรับปรุงถนนป่าไม้ลำลอง บ้านแม่ตื่นน้อย–บ้านทุ่งต้นงิ้ว ตามพระราชดำริ อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร (หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คมนาคม/สื่อสาร 0
125  ปรับปรุงก่อสร้างถนน บ้านสบก๋าย-บ้านป่าข้าวหลาม บ้านป่าข้าวหลาม ต.กี๊ดช้าง อ.แม่แตง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร (หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คมนาคม/สื่อสาร 0
126  ก่อสร้างสะพานแขวน ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร (หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 คมนาคม/สื่อสาร 0
127  สร้างทางเชื่อมบ้านแม่ลาย- บ้านแม่ตอนหลวง (ก่อสร้าง เส้นทางลำลอง สายบ้านแม่ลาย–บ้านแม่ตอนหลวง) บ้านแม่คำปอง ต.ห้วยแก้ว อ.สันกำแพง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร (หน่วยงาน : สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คมนาคม/สื่อสาร 0
128  สร้างเส้นทางสายจอมทอง-แม่แจ่ม (พัฒนาการคมนาคม หมู่บ้านชาวเขา เส้นทางจอมทอง-แม่แจ่ม (ในโครงการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์)) บ้านขุนกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร (หน่วยงาน : สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คมนาคม/สื่อสาร 0
129  โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านแม่บวนเหนือ-แม่บวนใต้ อำเภอดอยเต่า
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : สำนักราชเลขาธิการ)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมอาชีพ 0
130  โครงการบ่อเลี้ยงปลาสเตอร์เจี้ยน พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ บ้านนามน หมู่ที่ 7 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมอาชีพ 0
131  โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านขุนวิน อำเภอแม่วาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : -)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมอาชีพ 0
132  โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านนาศิริ อำเภอเชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : สำนักราชเลขาธิการ)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมอาชีพ 0
133  โครงการฟื้นฟูพื้นที่อำเภอไชยปราการ-เชียงดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 1(ห้วยสูน)
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : สำนักราชเลขาธิการ)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมอาชีพ 0
134  โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านห้วยสะแพท อำเภอจอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : สำนักราชเลขาธิการ)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมอาชีพ 0
135  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านทุ่งต้นงิ้ว อำเภออมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : สำนักราชเลขาธิการ)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมอาชีพ 0
136  โครงการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่บ้านซิแบร อำเภออมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : สำนักราชเลขาธิการ)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมอาชีพ 0
137  โครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่ อ.อมก๋อย (ศูนย์ปฏิบัติการนางนอน)
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : สำนักราชเลขาธิการ)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมอาชีพ 0
138  หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯ บ้านนาศิริ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : สำนักราชเลขาธิการ)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมอาชีพ 0
139  ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ไชยปราการ-อำเภอเชียงดาว บ้านห้วยจะค่าน ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : สำนักราชเลขาธิการ)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมอาชีพ 0
140  พัฒนาป่าไม้ฯ สวนป่าสิริกิติ์ บ้านมืดหลอง ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : สำนักราชเลขาธิการ)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมอาชีพ 0
141  พัฒนาป่าไม้ฯ สวนป่าสิริกิติ์ บ้านขุนแม่นาย ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : สำนักราชเลขาธิการ)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมอาชีพ 0
142  พัฒนาป่าไม้ฯ สวนป่าสิริกิติ์ บ้านโม่งหลวง ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : สำนักราชเลขาธิการ)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมอาชีพ 0
143  ฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่บ้านซิแบร ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : สำนักราชเลขาธิการ)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมอาชีพ 0
144  อนุรักษ์สภาพป่า พื้นที่อำเภออมก๋อย บ้านห้วยปูลิง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์ปฎิบัติการนางนอน)
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : สำนักราชเลขาธิการ)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมอาชีพ 0
145  สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน (งานประมง) บ้านอาแย ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : กรมประมง)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมอาชีพ 0
146  ฝึกอาชีพนักเรียนเก่า รร. ตชด.บ้านปางกว้าง ต.อินทนิล อ.แม่แตง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : กรมตำรวจ)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ส่งเสริมอาชีพ 0
147  ผลิตท่อนพันธุ์มันฝรั่งปราศจาก โรคไวรัส ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ส่งเสริมอาชีพ 0
148  สหกรณ์การเกษตรในที่ดินของ มูลนิธิชัยพัฒนา บ้านโรงวัว ต.แม่สอย อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ส่งเสริมอาชีพ 0
149  ทดสอบและขยายพันธุ์พืช เมืองหนาวแม่สาใหม่ บ้านดอยแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ส่งเสริมอาชีพ 0
150  ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอสันป่าตอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ส่งเสริมอาชีพ 0
151  หมู่บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์ อำเภอแม่ออน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ส่งเสริมอาชีพ 0
152  ฟื้นฟูระบบนิเวศและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ท้องที่ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (หน่วยงาน : กรมป่าไม้)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สิ่งแวดล้อม 0
153  โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โรงพยาบาลแม่แจ่มตามพระราชดำริ โรงพยาบาลแม่แจ่ม บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 9 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (หน่วยงาน : กรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สิ่งแวดล้อม 0
154  ปรับสภาพภูมิทัศน์โรงพยาบาลแม่แจ่มตามพระราชดำริ บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 8 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สิ่งแวดล้อม 0
155  อนุรักษ์ต้นรักและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากยางรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (หน่วยงาน : กรมป่าไม้)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สิ่งแวดล้อม 0
156  โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ (ดอยอินทนนท์) จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สิ่งแวดล้อม 0
157  อนุรักษ์ต้นรักและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการใช้ประโยชน์จากยางรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (หน่วยงาน : กรมป่าไม้)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สิ่งแวดล้อม 0
158  อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านโปง อำเภอสันทราย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองทัพอากาศ)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สิ่งแวดล้อม 0
159  อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ อำเภอจอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สิ่งแวดล้อม 0
160  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ (พื้นที่ใหม่) บ้านนาเกียน (แผนอำนวยการและบริหารแผนงานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช )
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สิ่งแวดล้อม 0
161  อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิต ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สิ่งแวดล้อม 0
162  ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของหิ่งห้อยในประเทศไทย สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ต.แม่แรม อ.แม่ริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (หน่วยงาน : องค์การสวนพฤกษศาสตร์)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สิ่งแวดล้อม 0
163  การอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าใน พื้นที่ภาคเหนือ อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สิ่งแวดล้อม 0
164  คืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สิ่งแวดล้อม 0
165  อนุรักษ์สภาพป่าและสัตว์ป่า บ้านตีนตก ต.นาคอเรือ อ.ฮอด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, กรมป่าไม้)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สิ่งแวดล้อม 0
166  ปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ แม่ออน (2) (จัดที่ดินอยู่อาศัย และทำกิน) ต.แม่ออนเหนือ และแม่ออนใต้ อ.สันกำแพง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการเกษตร (หน่วยงาน : กรมป่าไม้)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เกษตร 0
167  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงเขาอมพายตามพระราชดำริ (แผนงานจัดรูปแปลงนาและการปลูกข้าว) บ้านเขาอมพาย ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการเกษตร (หน่วยงาน : สำนักราชเลขาธิการ)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เกษตร 0
168  ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว อ.ฝาง บ้านป่าคา ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการเกษตร (หน่วยงาน : กองทัพภาคที่ 3)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เกษตร 0
169  จัดที่นาและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการทำนา ดอยสามหมื่น บ้านลีซอดอยสามหมื่น ต.เมืองแหง กิ่งอำเภอเวียงแหง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการเกษตร (หน่วยงาน : กรมป่าไม้)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เกษตร 0
170  ศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผล ตำบลบ้านไร่ (ศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธ์ุดอกไม้ผล บ้านไร่) ตำบลบ้านไร่ อำเภอหางดง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการเกษตร (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เกษตร 0
171  บ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ (งานก่อสร้างบ่อเล้ยงปลาเพิ่มเติม) บ้านนามน ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการเกษตร (หน่วยงาน : -)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกษตร 0
172  ฝายสักหลัก บ้านบ้านหลวง ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
173  จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยเขียดแห้ง ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
174  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ ต.สันกลาง อ.สันกำแพง
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกลาง โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - 0
175  ศูนย์ส่งกำลังบำรุงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บูรณาการ 0
176  ศูนย์ส่งกำลังบำรุงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ภาคเหนือ) (ศูนย์ส่งกำลังบำรุงโครงการ) หน่วยจัดการป่าแมริม อำเภอแม่ริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บูรณาการ 0
177  โครงการพระราชดำริฝนหลวง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : กองทัพอากาศ)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บูรณาการ 0
178  จัดตั้งธนาคารข้าวพระราชทาน พื้นที่ภาคเหนือ หลายพื้นที่ดำเนินการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : สำนักราชเลขาธิการ)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สวัสดิการ 0
179  โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนป่าสิริกิติ์ บ้านมืดหลอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : สำนักราชเลขาธิการ)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมอาชีพ 0
180  โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนป่าสิริกิติ์ บ้านขุนแม่นาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : สำนักราชเลขาธิการ)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมอาชีพ 0
181  โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนป่าสิริกิติ์ บ้านโม่งหลวง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : สำนักราชเลขาธิการ )
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมอาชีพ 0
182  พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านห้วยเมืองงาม บ้านห้วยแม่เกี๋ยง บ้านเขาอมพาย บ้านเสาแดง บ้านดอยม่อนล้าน อ.แม่อาย เชียงดาว แม่แจ่ม และพร้าว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : สำนักราชเลขาธิการกองทัพภาคที่ 3)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมอาชีพ 0
183  ขยายพันธุ์สุกรจินหัว จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย บ้านขุนแตะ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ บ้านแม่ตุงติง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : สำนักราชเลขาธิการ)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมอาชีพ 0
184  จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านปางคอง (พัฒนาราษฎชาวไทยภูเขา) จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : กองทัพบก กองทัพภาคที่ 3)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ส่งเสริมอาชีพ 0
185  ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน และพะเยา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (หน่วยงาน : สำนักราชเลขาธิการ)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สิ่งแวดล้อม 0
186  โครงการหลวงภาคเหนือ (ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตมูลนิธิโครงการหลวง) ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : มูลนิธิโครงการหลวงสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สำนักราชเลขาธิการ)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บูรณาการ 0
187  โครงการหลวงภาคเหนือ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : -)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บูรณาการ 0
188  ปลูกไผ่เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ใน พื้นที่โครงการฯ ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน ลำปาง พิษณุโลกและอุตรดิตถ์
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (หน่วยงาน : สำนักราชเลขาธิการ กองทัพภาคที่ 3)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สิ่งแวดล้อม 0
189  ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการปลูกพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงหลายพื้นที่ดำเนินการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการเกษตร (หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เกษตร 0
190  เลี้ยงแพะนมเพื่อศึกษาวิจัยและขยายผลส่งเสริมเกษตรกรตามพระราชดำริ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน และพะเยา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการเกษตร (หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เกษตร 0
191  กลุ่มสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง กลุ่มบ้านเล็กในป่าใหญ่และกลุ่มพัฒนาอาชีพเขตภาคเหนือ (พัฒนาการเกษตร)จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน น่า และแพร่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการเกษตร (หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เกษตร 0
192  เพาะเลี้ยงกบตามพระราชดำริ พื้นที่ในพระตำหนักภูพิงค์ บ้านห้วยจะค่าน และโม่งหลวง ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว และแม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการเกษตร (หน่วยงาน : กรมประมง)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เกษตร 0
193  โครงการหลวงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (บุกเบิกและพัฒนาที่ดินด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ)โครงการหลวง บ้านวัดจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการเกษตร (หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เกษตร 0
194  แก้ไขปัญหาไฟป่าภาคเหนืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (หน่วยงาน : กองทัพภาคที่ 3)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สิ่งแวดล้อม 0
195  วิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ศูนย์พัฒนาพื้นที่การเกษตรบ้านโปง ต.หนองหาร อ.สันทราย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริิมอาชีพ (หน่วยงาน : สำนักพระราชวัง)
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ส่งเสริมอาชีพ 0
196  ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ใช้สอย บ้านโปง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สิ่งแวดล้อม 0
197  ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารทรงงาน สำนักชลประทานที่ 1 อำเภอเมือง เชียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บูรณาการ 0
198  โครงการการวิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลฟาแลนอปซิสและสกุลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สิ่งแวดล้อม 0
199  จัดสร้างเตาเผาขยะ ต.แม่เหียะ อ.เมือง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข (หน่วยงาน : กรมการปกครอง)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สาธารณสุข 1
200  มูลนิธิโครการหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ (หน่วยงาน : มูลนิธิโครงการหลวง)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บูรณาการ 0
201  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 บ้านดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวัสดิการ 0
202  ปลูกป่าเสริมธรรมชาติ บนอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย บ้านดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (หน่วยงาน : กรมป่าไม้)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สิ่งแวดล้อม 0
203  โครงการฝายห้วยแม่หลุ (ศาลา) พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเช่ียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
204  โครงการก่อสร้างฝายแม่ใจลูกที่ 5 พร้อมอาคารประกอบ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
205  โครงการก่อสร้างฝายแม่ใจลูกที่ 6 พร้อมอาคารประกอบ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
206  อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ (ระบบส่งน้ำ) บ้านปง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
207  โครงการงานก่อสร้างฝายน้ำแม่ใจลูกที่ 1 – 4 พร้อมอาคารประกอบ บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 และบ้านต้นผึ้งใต้ หมู่ที่ 7 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
208  โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา ฝายห้วยหอยพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 4 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
209  โครงการอาคารป้องกันตลิ่งลำห้วยเฮี๊ยะ พร้อมอาคารประกอบ ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
210  จัดหาน้ำสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลแม่แจ่ม (แห่งใหม่) ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายแม่ปาน (บน) บ้านแม่ปาน หมู่ที่ 10 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
211  จัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนรัปปาปอร์ต (จัดทำบ่อเก็บน้ำเพิ่มเติม) บ้านป่าเกี๊ยะใน หมู่ที่ 8 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
212  จัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9 บ้านป่าข้าวหลาม หมู่ที่ 7 ต.ป่ากึ๊ด อ.แม่แตง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
213  โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านปางเติม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เคียน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
214  โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิราคานที อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
215  โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพศิวะโกเศศ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
216  โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลแม่แจ่ม (แห่งใหม่) จ.เชียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
217  โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและราษฎรเฮียงไทยธำรงค์ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
218  โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
219  จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และราษฎรอาโอยาม่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
220  จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและราษฎรบ้านใหม่พัฒนาสันติ ฝายแม่จรหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
221  จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและราษฎรบ้านแม่ลอง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
222  จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและราษฎรทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
223  จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและราษฎรเบญจมะ 1 อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
224  โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำลำเหมืองทุ่งแข้งกวาง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
225  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกวางตาย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
226  ฝายบ้านสบวากพร้อมระบบ ส่งน้ำ บ้านสบวาก ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
227  ระบบกักเก็บน้ำในถ้ำ ตามพระราชดำริ (ถ้ำห้วยลึก) ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
228  ฝายห้วยปลาจ่อมพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านแม่สะป๊อก ต.แม่วิน อ.แม่วาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
229  ก่อสร้างฝายบ้านห้วยผา พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านห้วยผา ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
230  อ่างเก็บน้ำโป่งอั้น บ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
231  ฝายทดน้ำแม่แรงพร้อมระบบ ท่อส่งน้ำบ้านโป่งไฮ ต.แม่สาว อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
232  ฝายห้วยแม่ป๋วยพร้อมระบบ ส่งน้ำบ้านประตูเมือง ต.แม่วิน กิ่งอำเภอแม่วาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
233  ฝายแม่แกนพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านแม่แกน ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
234  อ่างเก็บน้ำห้วยปลาปรุง (ระบบส่งน้ำ) บ้านปางมะเยา ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
235  สระเก็บน้ำบ้านห้วยน้ำริน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
236  อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำยอน พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านน้ำยอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
237  อ่างเก็บน้ำห้วยทราย บ้านสหกรณ์แปลงที่ 2 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
238  อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลาด บ้านป่าอ้อ ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
239  ฝายห้วยแม่ระงอง บ้านระงอง ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
240  เก็บน้ำแม่แวน บ้านร้อง ต.แม่แวน อ.พร้าว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งน้ำ 0
241  พัฒนาพื้นที่สวนบ้านกองแหะ (ฝายห้วยสุวรรณ) บ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แหล่งน้ำ 0
242  ฝายหินก่อพร้อมระบบ บ้านมูเซอร์ ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แหล่งน้ำ 0
243  จัดหาน้ำให้ราษฎร บ้านบะหลา ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
244  พัฒนาป่าไม้ตามพระราชดำริ บ้านห้วยลึก ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช )
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
245  ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายเหมืองหลวงบ้านแปะ บ้านม่อนหิน ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
246  พัฒนาพื้นที่อำเภอดอยเต่า (สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแอ่นจัดสรร) บ้านแอ่นจัดสรร ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 1
247  พัฒนาพื้นที่อำเภอดอยเต่า (งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองปู-หนองผักบุ้ง) บ้านห้วยส้ม ต.บงตัน อ.ดอยเต่า
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 1
248  พัฒนาพื้นที่อำเภอดอยเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเทศบาลตำบลท่าเดื่อ) บ้านแปลง ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 1
249  จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร บ้านสุขฤทัย ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
250  อนุรักษ์สภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านซิแบร (จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยยาบ) บ้านห้วยยาบ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
251  บ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ (จัดหาน้ำเพื่อขยายผลการเลี้ยงปลาเทร้าท์) บ้านนามน ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
252  ฝายแม่วากพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านสบขอ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
253  โครงการสถานีการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านเสาแดง ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
254  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านเสาแดง(งานจัดหาน้ำสนับสนุน) บ้านเสาแดง ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
255  จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ขอ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
256  ฝายแม่ปาดพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านสบขอ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
257  จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านป่าหญ้าไทร บ้านป่าหญ้าไทร ต.ป่าไหน อ.พร้าว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
258  งานจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านขอนม่วง ต.ป่าไหน อ.พร้าว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
259  ฝายห้วยหมากเก่ง 1 บ้านอาแย ต.ป่าไหน อ.พร้าว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
260  ฝายห้วยหมากเก่ง 2 บ้านอาแย ต.ป่าไหน อ.พร้าว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
261  จัดหาน้ำเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปลาเทร้าท์โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำ บ้านนามน ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
262  บ้านเล็กในป่าใหญ่ ดอยผ้าห่มปก (จัดหาน้ำเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปลาเทร้าท์) ต.แม่สาว อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
263  บ้านเล็กในป่าใหญ่ ดอยผ้าห่มปกตาม พระราชดำริ (จัดหาน้ำเพิ่มเติม) ต.แม่สาว อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
264  จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
265  จัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านห้วยแม่เกี๋ยง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
266  จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร บ้านแม่ปะ (อ่างเก็บน้ำห้วยตอง) บ้านแม่ปะ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
267  จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร บ้านแม่ขะปู บ้านแม่ขะปู ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
268  ฝายบ้านอมลานนอก พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านอมลานนอก ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
269  ฝายแม่หาด 2 ต.นามน อ.เวียงแหง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
270  ฝายแม่หาด 1 ต.นามน อ.เวียงแหง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
271  ฝายตะมอนบนบ้านมืดหลอง ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
272  จัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่บ้านนอแล บ้านนอแล ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
273  ฝายสันต้นม่วง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 1
274  ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านสันต้นม่วง บ้านสันต้นม่วง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
275  งานจัดหาน้ำสนับสนุนการเลี้ยงปลา สเตอร์เจียน บ้านนามน ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
276  จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตาม พระราชดำริดอยดำ บ้านนามน ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 1
277  ฝายปรอโพตอนล่าง พร้อมระบบ บ้านปรอโพ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
278  จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้ว (ฝายทุ่งต้นงิ้วตอนบน) บ้านทุ่งต้นงิ้ว ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : -)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
279  จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร บ้านทุ่งต้นงิ้ว (ฝายทุ่งต้นงิ้วตอนล่าง) บ้านทุ่งต้นงิ้ว ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
280  ฝายห้วยหละ (ตอนล่าง) พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านห้วยปูลิง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
281  จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร บ้านปรอโพ บ้านปรอโพ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
282  จัดหาน้ำให้กับราษฎร บ้านซิแบร บ้านซิแบร ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
283  จัดหาน้ำให้ราษฎร บ้านปางขุมลีซอ (ฝายน้ำแม่เลย 1) บ้านปางขุม ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
284  จัดหาน้ำให้ราษฎร บ้านปางขุมลีซอ (ฝายน้ำ แม่เลย 2) บ้านปางขุม ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
285  ฝายอมแฮด 1 พร้อมระบบ ต.สบโขง อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
286  จัดหาน้ำให้ราษฎร บ้านมืดหลอง (ฝายตะมอยล่าง) บ้านมืดหลอง ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
287  จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านเล็กใน ป่าใหญ่ ดอยผ้าห่มปก (ฝายแม่สาวตอนบนพร้อมระบบ) ต.แม่สาว อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
288  ปรับปรุงฝายปลาผา พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านตีนตก ต.นาคอเรือ อ.ฮอด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
289  จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร บ้านตีนตก (ปรับปรุงสระเก็บน้ำและหนองน้ำบริเวณ โรงเรียนบ้านตีนตก) บ้านตีนตก ต.นาคอเรือ อ.ฮอด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
290  จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร บ้านห้วยฝาง (ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยแม่ป่าไผ่) บ้านห้วยฝาง ต.นาคอเรือ อ.ฮอด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
291  จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร บ้านแม่สอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
292  จัดหาน้ำให้กับราษฎร ต.เปียงหลวง (บ้านแปกแซมและบ้านหินแตว) บ้านแปกแซมและหินแตว ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
293  จัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่จัดตั้ง สถานีทดลองเกษตรบริเวณ สวนมันอาลู บ้านแปกแซม ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
294  อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เปี๋ยน พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านท้องฝาย ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
295  จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร บ้านขุนวิน (ปรับปรุงฝายห้วยแม่วินตอนบนและระบบ ส่งน้ำ) บ้านขุนวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
296  อ่างเก็บน้ำแม่แขะ บ้านงิ้วเฒ่า ต.แม่สาบ อ.สะเมิง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
297  ฝายปางขุม 2 บ้านปางขุม ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
298  ฝายปางขุม 1 บ้านปางขุม ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
299  พัฒนาลุ่มน้ำแม่แจ่ม (จัดหาน้ำบ้านห้วยยางส้าน) บ้านห้วยยางส้าน ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
300  อ่างเก็บน้ำบ้านผานัง พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านผานัง ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
301  ฝายทดน้ำห้วยเดื่อปรับปรุง พร้อมเหมืองส่งน้ำฝั่งขวา บ้านแม่ศึก ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
302  ปรับปรุงฝายห้วยเดื่อ พร้อมเหมืองส่งน้ำฝั่งขวา บ้านแม่ศึก ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
303  จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร บ้านแม่ชา ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
304  ฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติง (งานระบบท่อจ่ายน้ำและปรับปรุงสระเก็บน้ำ) บ้านแม่ตุงติง ต.แม่สาบ อ.สะเมิง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
305  อ่างเก็บน้ำห้วยตุงติง บ้านแม่ตุงติง ต.แม่สาบ อ.สะเมิง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
306  จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการ ฟาร์มตัวอย่างบ้านตุงติง บ้านตุงติง ต.แม่สาบ อ.สะเมิง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
307  ฝายน้ำแตงและระบบส่งน้ำ บ้านน้ำแตง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
308  จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการ จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติง และบ้านขุนแตะ (ฝายขุนแตะพร้อมระบบส่งน้ำ) บ้านขุนแตะ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
309  ฝายแม่ลงคา บ้านอมเม็ง ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
310  ฝายห้วยผา 1 บ้านแม่หอย ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
311  ฝายห้วยผา 2 บ้านแม่หอย ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
312  อ่างเก็บน้ำห้วยทะ บ้านยางหลวง ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
313  ฝายแม่หงาน 4 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
314  ฝายแม่หงาน 3 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
315  ฝายแม่หงาน 2 (ฝายแม่หงานหลวง) ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
316  ฝายแม่หงาน 1 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
317  ระบบประปาภูเขา บ้านแม่ครองพร้อมถังน้ำ คสล. 7 แห่ง บ้านแม่ครอง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
318  ฝายแม่หงานหลวง พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านแม่หงานหลวง ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
319  ฝายทดน้ำห้วยแม่ขี้มูก พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านกองกาย ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
320  ฝายเหมืองลุ่มบ้านยางหลวง ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
321  อ่างเก็บน้ำบ้านป่าบงงาม 2 พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านลีซอ ป่าบงงาม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
322  ฝายหินมูเซอร์น้ำดั้น ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
323  อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำขาว พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านยางนาไคร้ ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
324  อ่างเก็บน้ำดอยขุนห้วยไทร บ้านห้วยจะค่าน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
325  จัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค บ้านห้วยจะค่าน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
326  ฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่ อ.ไชยปราการ (งานจัดหาแหล่งน้ำ) บ้านห้วยจะค่าน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
327  พัฒนาลุ่มน้ำแม่แจ่ม (จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านกองแขก) บ้านกองแขกเหนือ ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
328  อ่างเก็บน้ำแม่หลุ บ้านกองแขก ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
329  ฝายห้วยยางส้านพร้อมระบบ ส่งน้ำ บ้านแม่ยางส้าน ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
330  ฝายห้วยต้อแต้พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านแม่ยางส้าน ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
331  แก้ปัญหาน้ำกัดเซาะพื้นที่ ด้านเหนือฝายหลวง บ้านท้องฝาย ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
332  ฝายห้วยถ้ำพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านห้วยถ้ำ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
333  อ่างเก็บน้ำห้วยสะแพทตอนบนพร้อมระบบ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
334  อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งเหม็น พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านกองวะ ต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
335  ฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่อ.ไชยปราการ (จัดหาน้ำฝายคอนกรีตเสริมเหล็กและสระเก็บน้ำ) บ้านแข่ลีซอ ต.หนองบัว กิ่งอำเภอไชยปราการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 1
336  จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านอมขูด บ้านอมขูด ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
337  พัฒนาลุ่มน้ำแม่แจ่ม (อ่างเก็บน้ำห้วยช้างน้อย) บ้านโม่งหลวง ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
338  ฝายแม่งูด (โป่งหลวง) บ้านแม่งูด ต.นาคอเรือ อ.ฮอด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 1
339  ฝายน้ำแม่ขาน บ้านท่ายาว ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
340  อนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่ อ.อมก๋อย (จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านมูเซอร์น้ำดั้น) บ้านมูเซอร์ ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 1
341  ฝายห้วยหละพร้อมระบบ ส่งน้ำ บ้านห้วยปูลิง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
342  การอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่อำเภออมก๋อย (ฝายทดน้ำห้วยดอกเกี๋ยงพร้อมระบบส่งน้ำ) บ้านยางนาไคร้ ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
343  การอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่ อ.อมก๋อย (ฝายห้วยอมปาดพร้อมระบบส่งน้ำ) ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำ 0
344  ฝายขุนหลับหมู บ้านยางเปาเหนือ ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
ไม่ระบุ แหล่งน้ำ 0
345  ฝายแม่ข่าหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านมิตรภาพ ต.แม่ข่า อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
346  จัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียน ตชด. บ้านหนองแขม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
347  ปรับปรุงสระเก็บน้ำและ หนองน้ำบริเวณโรงเรียน บ้านตีนตก บ้านตีนตก ต.นาคอเรือ อ.ฮอด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
348  จัดหาน้ำให้ราษฎร บ้านสันพัฒนา (ฝายห้วยวอกและระบบส่งน้ำฝายห้วยทรายเหลือง) บ้านสันพัฒนา ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
349  พัฒนาลุ่มน้ำแม่แจ่ม (ฝายบ้านป่าตึงพร้อมระบบส่งน้ำ) บ้านป่าตึง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
350  ฝายบ้านยางแม่หลุพร้อม ระบบส่งน้ำ บ้านยางแม่หลุ ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
351  ระบบส่งน้ำห้วยโป่งเหม็น บ้านกองวะ ต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
352  พัฒนาลุ่มน้ำแม่แจ่ม (ฝายสบแม่รวมพร้อมระบบส่งน้ำ) บ้านสบแม่รวม ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
353  พัฒนาลุ่มน้ำแม่แจ่ม (ก่อสร้าง ฝายคงคาใน (ตอนบน)) บ้านคงคาใน ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
354  อ่างเก็บน้ำบ้านผาขาวและ ระบบท่อส่งน้ำ อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
355  อ่างเก็บน้ำบ้านขุนแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
356  ฝายทดน้ำแม่หงาน 3 อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
357  ฝายทดน้ำแม่หงาน 1 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
358  ฝายทดน้ำแม่หงาน 4 อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
359  ฝายทดน้ำแม่หงาน 2 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
360  อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ (ฟื้นฟูสภาพต้นน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้) บ้านโป่ง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
361  อ่างเก็บน้ำห้วยผีเสื้อ พร้อมระบบ บ้านบ้านตาล ต.บ้านตาล อ.ฮอด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
362  ฝายทดน้ำต้นน้ำพร้อมระบบ บ้ฝายทดน้ำต้นน้ำพร้อมระบบฝายทดน้ำต้นน้ำพร้อมระบบฝายทดน้ำต้นน้ำพร้อมระบบฝายทดน้ำต้นน้ำพร้อมระบบฝายทดน้ำต้นน้ำพร้อมระบบต.แม่วิน อ.แม่วาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
363  อ่างเก็บน้ำแม่ก๊ะ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
364  อ่างเก็บน้ำห้วยหนานสึกใหม่ ฝั่งซ้าย ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
365  อ่างเก็บน้ำห้วยหนานสึกใหม่ ฝั่งขวา ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
366  พัฒนาพื้นที่นาไคร้ (ฝายบ้านยางไคร้ 1) ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
367  พัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง(อ่างเก็บน้ำห้วยหลอด)ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
368  พัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง (อ่างเก็บน้ำห้วยชมพูพร้อมระบบส่งน้ำ) ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
369  พัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง (ฝายต้นน้ำลำธาร 40 แห่ง) บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
370  อ่างเก็บน้ำบ้านดง (ห้วยอมก๋อย) บ้านดง ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
371  ฝายทดน้ำบ้านปางอุ๋ง 5 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
372  อ่างเก็บน้ำห้วยเหล่าเป้า ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
373  อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปอน บ้านแม่ปอน ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
374  อ่างเก็บน้ำแม่นาป๊าก ต.แม่นาป๊ากและแม่หอพระ อ.แม่แตง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
375  อ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
376  ฝายดักตะกอนแม่ผาแหน 1, 2 และ 3 อ.สันกำแพง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
377  อ่างเก็บน้ำห้วยลึก 1, 2 (แก้ไขปัญหาการรั่วซึม) บ้านห้วยลึก ต.ห้วยลึก และปิงโค้ง อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
378  ฝายบ้านยางนาไคร้ 1 พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านยางนาไคร้ ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
379  ฝายแม่ลาย บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
380  จัดหาน้ำให้หมู่บ้านนิคมฯ เขื่อนภูมิพล (อ่างที่ 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14) ต.ท่าเดื่อ และดอยเต่า อ.ดอยเต่า
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
381  ฝายหินก่อพร้อมระบบ บ้านขอบด้ง ต.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
382  อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล (งานติดตั้งไฟฟ้า) บ้านภูดิน ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
383  อ่างเก็บน้ำแม่หอพระ บ้านป่าเลา ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
384  ฝายทดน้ำห้วยแม่เตี๊ยะ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
385  อ่างเก็บน้ำห้วยประจุ๋ม บ้านป่าเลา ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
386  อ่างเก็บน้ำแม่เริมตอนบน ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
387  อ่างเก็บน้ำห้วยภูดิน บ้านภูดิน ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
388  อ่างเก็บน้ำแม่เริม บ้านแม่โจ้ ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
389  อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
390  อ่างเก็บน้ำแม่ข่าน้อย 2 บ้านสันผักหวาน ต.แม่งอน อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
391  จัดหาน้ำให้ฝายขอบด้ง บ้านขอบด้ง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
392  จัดหาน้ำให้บ้านขอบด้ง ระบบส่งน้ำและติดตั้งระบบสูบน้ำ (เครื่องสูบน้ำขนาด 4 นิ้ว 2 เครื่อง) บ้านขอบด้ง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
393  จัดหาน้ำให้โครงการหลวง ขุนแจ๋ (แม่ปูนหลวง) บ้านแม่แวนน้อย ต.แม่แวน อ.พร้าว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
394  ฝายเก็บกักน้ำบริเวณ โครงการหลวงดอยอินทนนท์ บ้านขุนกลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
395  อ่างเก็บน้ำแม่ริม บ้านแม่โจ้ ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
396  ทดลองเติมน้ำใต้ดิน หมู่บ้านร้องกองข้าว ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
397  อ่างเก็บน้ำห้วยหอย 1 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
398  จัดหาน้ำให้โครงการหลวงหนองหอย บ้านหนองหอย ต.โป่งแยง อ.แม่ริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
399  ฝายหนองหอยใหม่ 1, 2, 3 และระบบ บ้านหนองหอย ต.แม่แรม อ.แม่ริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
400  จัดหาแหล่งน้ำให้แก่ ฟาร์มตัวอย่าง บ้านดงเย็น (ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยอน) บ้านดงเย็น ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
401  อ่างเก็บน้ำห้วยยอน บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
402  พัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขา แม่น้ำปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
403  ระบบส่งน้ำห้วยตาผา ต.แม่สอย อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
404  อ่างเก็บน้ำแม่เตี๊ยะ บ้านแม่เตี๊ยะ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
405  พัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (อ่างเก็บน้ำ ห้วยตาผา) บ้านห้วยปุ๊ ต.แม่สอย อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
406  อ่างเก็บน้ำห้วยขะหมาน้อย บ้านห้วยม่วง ต.แม่สอย อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
407  อ่างเก็บน้ำห้วยปุ๊ตอนล่าง ต.แม่สอย อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
408  ฝายห้วยปุ๊และระบบส่งน้ำ ต.แม่สอย อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
409  ระบบส่งน้ำแม่กลางหลวง บ้านแม้วขุนกลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
410  อ่างเก็บน้ำห้วยงู ต.สันทราย อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
411  ฝายแม่สะป๊อก 2 บ้านแม่สะป๊อก ต.แม่วิน อ.แม่วาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
412  วิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนากล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรม) ศูนย์พัฒนาพื้นที่การเกษตรบ้านโปง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
413  อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยเกียง ต.แม่วิน อ.แม่วาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
414  ระบบส่งน้ำขุนวาง 4 บ้านขุนวาง ต.แม่วิน อ.แม่วาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
415  ฝายต้นน้ำลำธารขุนวาง บ้านขุนวาง ต.แม่วิน อ.แม่วาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
416  ฝายขุนวาง 3 บ้านขุนวาง ต.แม่วิน อ.แม่วาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
417  อ่างเก็บน้ำห้วยลึกแห่งที่ 4 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
418  อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลุ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
419  อ่างเก็บน้ำห้วยละคร บ้านห้วยละคร ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
420  อ่างเก็บน้ำห้วยเป้า บ้านห้วยเป้า ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
421  อ่างเก็บน้ำห้วยแม่หาง บ้านแม่หาง ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
422  ระบบส่งน้ำฝายตาใจฝั่งขวา บ้านตาใจ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
423  จัดหาน้ำอุปโภค-บริโภคบ้านห้วยจะค่าน บ้านห้วยจะค่าน ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
424  อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยม่วง ต.แม่สอย อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
425  อ่างเก็บน้ำซับบ้านเด่น บ้านเด่น ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
426  จัดหาน้ำบ้านเด่น บ้านเด่น ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
427  ฝายสบกองซอน บ้านขุนแปะ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
428  ฝายขุนแปะและระบบส่งน้ำ บ้านขุนแปะ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
429  อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
430  อ่างเก็บน้ำห้วยงู บ้านห้วยงู ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
431  พัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำปิง บริเวณรอยต่ออำเภอจอมทอง อำเภอฮอด จ.เชียงใหม่และอ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ในเขตพื้นที่ ต.หนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง ต.แม่สอย ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง และต.บ้านตาล อ.ฮอด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน กองทัพภาคที่ 3)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
432  อ่างเก็บน้ำห้วยผีเสื้อ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
433  โรงสูบน้ำบาดาลและระบบส่งน้ำ 2 ต.แม่สอย อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
434  โรงสูบน้ำบาดาลและระบบส่งน้ำ 1 ต.แม่สอย อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
435  ฝายเก็บกักต้นน้ำ ลำธาร 60 แห่ง ต.แม่สอย อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
436  โรงสูบน้ำบาดาลและระบบส่งน้ำ 3 ต.แม่สอย อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
437  โครงการหลวงหนองหอย (บ่อพัก) บ้านหนองหอย ต.แม่แรม อ.แม่ริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
438  ฝายห้วยแก้ว บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
439  อ่างเก็บน้ำห้วยม่วงตอนล่าง ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
440  อ่างเก็บน้ำห้วยม่วงตอนบน พร้อมระบบ ต.แม่สอย อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
441  ฝายต้นน้ำลำธาร ห้วยขะหมาหลวง 18 แห่ง ต.แม่สอย อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
442  จัดหาน้ำให้บ้านหนองหล่ม ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
443  อ่างเก็บน้ำห้วยฝาง (บริวาร) ต.แม่สอย อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
444  อ่างเก็บน้ำห้วยปุ๊ตอนบน พร้อมระบบ ต.แม่สอย อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
445  อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง พร้อมระบบส่งน้ำ ต.แม่สอย อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
446  จัดหาน้ำบ้านป่าเกี๊ยะ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
447  ฝายแม่นะ บ้านแม่นะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
448  ฝายแม่แอบลูก 3 บ้านแม้วขุนกลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
449  ฝายแม่กลางพาดลูก 2 บ้านแม้วขุนกลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
450  ฝายบ้านแม่แอบ 2 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
451  ฝายบ้านแม่แอบ 1 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
452  ระบบส่งน้ำห้วยหอย บ้านแม้วขุนกลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
453  จัดหาน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชที่สูง (ไฮดรอริกแรม) บ้านแม้วขุนกลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
454  อ่างเก็บน้ำบ้านหัวเสือ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
455  อ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ 1 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
456  อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น บ้านโป่งกุ่ม ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
457  อ่างเก็บน้ำดอยสามหมื่น 2 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
458  อ่างเก็บน้ำแม่แกน ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
459  อ่างเก็บน้ำบ้านสามหมื่น ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
460  อ่างเก็บน้ำดอยสามหมื่นน้อย บ้านดอยสามหมื่นน้อย ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
461  อ่างเก็บน้ำดอยสามหมื่น บ้านดอยสามหมื่น ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
462  อ่างเก็บน้ำแม่กืมหลวง อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
463  อ่างเก็บน้ำห้วยต้นผึ้ง ต.ม่อนปิน อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
464  อ่างเก็บน้ำแม่ใจ ต.ม่อนปิน อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
465  อ่างเก็บน้ำบ้านม่อนปิน ต.ม่อนปิน อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
466  อ่างเก็บน้ำน้ำเหมือง ต.ม่อนปิน อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
467  อ่างเก็บน้ำบ้านลาน ต.ม่วงชุม อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
468  ฝายบ้านป่าคา (บ้านหลวง) ต.ม่อนปิน อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
469  ฝายทดน้ำแม่กืมหลวง อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
470  อ่างเก็บน้ำแม่เฮี้ยน บ้านห้วยเฮี้ยน ต.เวียง อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
471  อ่างเก็บน้ำห้วยเพียงดิน บ้านสันป่าข่า ต.สันทราย อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
472  ระบบส่งน้ำจากถ้ำน้ำ ต.บ้านปง อ.หางดง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
473  ถังพักน้ำสถานีทดลองเกษตรหลวง บ้านคุ้ม ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
474  จัดหาน้ำให้หมู่บ้านสบแม่รวม อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
475  ฝายห้วยบง 2 บ้านหนองเจ็ดหน่วย ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
476  อ่างเก็บน้ำห้วยหอย (ห้วยบ้านร้าว) บ้านวัดจันทร์ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
477  ฝายห้วยฮ่อม บ้านห้วยฮ่อม ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
478  อ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์ (ห้วยอ้อ) บ้านวัดจันทร์ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
479  ฝายห้วยบง 1 บ้านเด่น ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
480  ฝายห้วยจันทร์ บ้านวัดจันทร์ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
481  ฝายแม่สาน้อย บ้านแม่สาน้อย ต.โป่งแยง อ.แม่ริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
482  ซ่อมแซมบ้านตระไคร้ (ฝายบ้านแม่ตะไคร้) บ้านแม่ตะไคร้ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
483  ฝายแม่เกี๋ยง บ้านแม่เกี๋ยง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
484  ฝายขุนปิง บ้านขุนปิง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
485  ฝายบ้านขอนม่วง (จัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรบ้านขอนม่วง) บ้านขอนม่วง ต.ป่าไหน อ.พร้าว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
486  อ่างเก็บน้ำบ้านบงใหม่ บ้านแกน้อย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
487  บ่อพักน้ำสถานีเกษตรที่สูง ขุนวาง บ้านขุนวาง ต.แม่วิน อ.แม่วาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
488  ฝายห้วยแม่แกนพร้อมระบบ บ้านแกน ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กลมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
489  ฝายและระบบส่งน้ำบ้านหลวง บ้านคุ้ม ต.ม่อนปิน อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
490  ฝายป่าคาพร้อมระบบ บ้านดอยป่าคา ต.ม่อนปิน อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
491  ฝายบ้านหลวงและระบบ (ห้วยงู) บ้านขอบด้ง หรือบ้านคุ้ม ต.แม่งอน อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
492  อ่างเก็บน้ำบวกจั่น บ้านบวกจั่น ต.โป่งแยง อ.แม่ริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
493  ฝายแม่เย็นพร้อมระบบ บ้านห้วยตึงเฒ่า ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
494  ระบบส่งน้ำห้วยตึงเฒ่า บ้านห้วยตึงเฒ่า ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
495  ระบบส่งน้ำบ้านแม่โถ บ้านแม่โถ ต.บ่อสลี อ.ฮอด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน อำเภอฮอด ผู้รับผิดชอบ นายณัฐพล ภูธนธัญ โทร 088-4045165)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
496  ฝายห้วยกาวิละพร้อมระบบส่งน้ำ ต.แม่สาว อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
497  อ่างเก็บน้ำห้วยแม่นาเกิน ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
498  ฝายโม่งหลวง บ้านโม่งหลวง ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
499  เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ต.ลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา กรมชลประทาน กระพทรวงเกษตรและสหกร์)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
500  ฝายขุนวาง 2 บ้านขุนวาง ต.แม่วิน อ.แม่วาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
501  ฝายและระบบขุนวาง (สถานีเกษตรที่สูงขุนวาง) บ้านขุนวาง ต.แม่วิน อ.แม่วาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
502  ฝายขุนวาง 1 ต.แม่วิน อ.แม่วาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
503  ฝายทดน้ำดอยถ้ำแกลบ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
504  อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยลึก บ้านห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
505  ฝายห้วยอมขูด ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
506  ฝายโม่งน้อย บ้านโม่งน้อย ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
507  อ่างเก็บน้ำ บ้านโม่งน้อย ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
508  อ่างเก็บน้ำบ้านโม่งหลวง อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
509  ฝายแม่ปาน (อีนอ) ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
510  อ่างเก็บน้ำห้วยฝึก บ้านป่าไม้ ต.ออนกลาง อ.แม่ออน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
511  อ่างเก็บน้ำห้วยบอนและระบบ บ้านหัวทุ่ง ต.แม่ทา อ.แม่ออน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
512  อ่างเก็บน้ำห้วยบอน บ้านหัวทุ่ง ต.แม่ทา อ.แม่ออน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
513  ฝายห้วยขมิ้น บ้านห้วยน้ำดิน ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
514  ฝายขุนแม่แตงพร้อมระบบ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
515  ฝายห้วยขมิ้น ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
516  อ่างเก็บน้ำแม่หยวกน้อย ต.ช้างเผือก อ.เมือง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
517  ฝายทดน้ำห้วยน้ำริน อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
518  อ่างเก็บน้ำบ้านผาหมอน ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
519  อ่างเก็บน้ำแม่กลางพาด ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
520  ฝายแม่กลางพาดและระบบ บ้านแม้วขุนกลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
521  ฝายห้วยแห้ง 4 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
522  ฝายห้วยแห้ง 3 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
523  ฝายห้วยแห้ง 2 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
524  ขุดและดาดเหมืองห้วยแห้ง บ้านแม้วขุนกลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
525  ฝายทดน้ำแม่ป๋อย ต.แม่วิน อ.แม่วาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
526  อ่างเก็บน้ำ บ้านทุ่งหลวง ต.แม่วิน อ.แม่วาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
527  ฝายทดน้ำแม่สะป๊อก ต.แม่วิน อ.แม่วาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
528  ฝายห้วยหยวก ต.แม่วิน อ.แม่วาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
529  ฝายแม่วิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
530  ฝายแม่ป๋วย ต.แม่วิน อ.แม่วาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
531  ฝายแม่มูด ต.แม่วิน อ.แม่วาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
532  อ่างเก็บน้ำ บ้านสันหนอง บ้านป่าเท้อ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
533  อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เย็น ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
534  ฝายทดน้ำห้วยซูซาน ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
535  ฝายปางอุ๋ง (ตอนบน) บ้านแม้วปางอุ๋ง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
536  อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำขุ่น บ้านท่าม่อน ต.แม่ทา อ.สันกำแพง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
537  ฝายทดน้ำห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ทา อ.แม่ออน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน )
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
538  อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฉีก บ้านป่าม่วง ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
539  ฝายทดน้ำห้วยขมิ้น 1 ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
540  อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น (แม่ทาเหนือ) บ้านห้วยน้ำดิน ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
541  อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น 3 ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
542  ฝายทดน้ำป่าเกี๊ยะ 2 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
543  ฝายทดน้ำ บ้านปางอุ๋ง 6 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
544  ฝายทดน้ำ บ้านปางอุ๋ง 3 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
545  ฝายทดน้ำ บ้านปางอุ๋ง 2 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
546  ฝายทดน้ำ บ้านปางอุ๋ง 1 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
547  ฝายป่าเกี๊ยะ 1 บ้านปางอุ๋ง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
548  ฝายปางอุ๋งลูก 4 บ้านปางอุ๋ง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
549  อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
550  อ่างเก็บน้ำ บ้านกองทราย ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
551  อ่างเก็บน้ำแม่นาวาง ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
552  อ่างเก็บน้ำบ้านป่าก๊อ อำเภอแม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
553  อ่างเก็บน้ำห้วยช้างสี (ขี้ติ้ว 2)(ก่อสร้างทำนบดินและอาคารประกอบ) บ้านคายนอก ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
554  อ่างเก็บน้ำ บ้านแม่เมืองน้อย ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
555  อ่างเก็บน้ำห้วยบอน บ้านห้วยบอน ต.เวียง อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
556  อ่างเก็บน้ำทุ่งเลา บ้านชาวเขา ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
557  ฝายห้วยงู 2 พร้อมระบบ บ้านป่าคา ต.ม่อนปิน อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
558  สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง (ระบบส่งน้ำ) ต.ม่อนปิน อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
559  อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
560  ฝายทดน้ำห้วยม่วง อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
561  ฝายป่าแดง (ห้วยม่วง) ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
562  อ่างเก็บน้ำหนองขี้นกยาง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
563  ฝายทดน้ำห้วยขี้ติ้ว อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
564  ฝายทดน้ำบ้านแม่สลัก อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
565  ฝายดอยหัวเสือและระบบ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
566  ฝายสิริภูมิ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
567  อ่างเก็บน้ำห้วยปลาก้าง ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
568  ฝายทุ่งเริง ต.บ้านปง อ.หางดง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
569  อ่างเก็บน้ำห้วยซูซาน บ้านไม้ป่า ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
570  บ่อพักน้ำสถานีพัฒนาปางดะ บ้านสถานีบ้านปางดะ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
571  ฝายห้วยฮ่อม บ้านสถานีบ้านปางดะ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
572  ฝายวัดจันทร์ (บ้านเด่น) บ้านวัดจันทร์ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
573  อ่างเก็บน้ำห้วยโก๋ง (อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น3) บ้านป่าไม้ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
574  ฝายห้วยขี้มูก บ้านแม่ขี้มูก ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
575  อ่างเก็บน้ำห้วยเสี้ยว บ้านห้วยเสี้ยว ต.หางดง อ.หางดง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
576  อ่างเก็บน้ำสหกรณ์สันกำแพง ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
577  ฝายแม่ละมีด ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
578  ฝายห้วยทราย บ้านนาหึก ต.โป่งแยง อ.แม่ริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
579  ท่อลอดเหมืองแม่ฮ่างขวา บ้านแม่ฮ่าง ต.แม่สาว อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
580  ฝายผาปูนหลวง (ปู่หลวง) บ้านห้วยหลวง ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
581  ฝายอมแฮด ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
582  ฝายแม่ต๋อม (ตอนล่าง) บ้านอมก๋อย ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
583  ฝายแม่ต๋อม (ตอนบน) บ้านยางเปาเหนือ ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
584  ฝายยางเปียง บ้านยางเปียง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
585  ฝายกองแขก ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
586  ฝายแม่อวมตอนล่าง บ้านต่อเรือ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
587  ฝายแม่อวมตอนบน บ้านทุ่งยาว ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
588  ฝายแม่ปาน (แม่ปวน) บ้านบ้านใหม่ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
589  ฝายแม่วาก บ้านสบวาก ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
590  ฝายแม่มะลอ บ้านแม่วาก ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
591  ฝายห้วยแม่ศึก บ้านแม่ศึก ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
592  ฝายแม่จอนหลวง บ้านแม่จอนหลวง ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
593  ฝายห้วยแม่ปาน (ตอนบน) บ้านแม่ปาน ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
594  สะพานข้ามลำน้ำแม่ตื่น ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
595  อ่างเก็บน้ำแม่สาใหม่ บ้านแม่สาใหม่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
596  อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
597  ฝายต้นน้ำแม่รวก บ้านหนองหอย ต.โป่งแยง อ.แม่ริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
598  ฝายแม่บวนเหนือ บ้านแม่บวนเหนือ ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
599  ฝายแม่บวนใต้ บ้านแม่บวนใต้ ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
600  อ่างเก็บน้ำวังดิน บ้านวังดิน ต.แม่อาย อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
601  ฝายแม่งาม บ้านเมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
602  อ่างเก็บน้ำแม่ตูบพร้อมระบบ ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่หาด ต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
603  อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
604  ฝายห้วยงู บ้านห้วยงู ต.ม่อนปิน อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
605  ฝายห้วยแม่บอน บ้านห้วยบอน ต.เวียง อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
606  ฝายห้วยศาลา บ้านห้วยศาลา ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
607  ฝายต้นน้ำห้วยศาลา 2 แห่ง ต.แม่อาย อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
608  ฝายแม่ฮ่างซ้าย บ้านแม่ฮ่าง ต.แม่สาว อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
609  ฝายกาวีละและระบบส่งน้ำ บ้านแม่ฮ่าง ต.แม่สาว อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
610  ฝายแม่ฮ่างขวาและระบบส่งน้ำ บ้านแม่ฮ่าง ต.แม่สาว อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
611  จัดหาน้ำให้ชาวเขาห้วยป่าเลา บ้านชาวเขา ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
612  ฝายต้นน้ำห้วยป่าเลา 2 แห่ง บ้านชาวเขาห้วยป่าเลา ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
613  ฝายห้วยผึ้ง ต.บ้านกาด อ.แม่วาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
614  อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว ต.บ้านกาด อ.แม่วาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
615  ฝายห้วยนมนาง บ้านท่ามะแกง ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
616  หมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง(ก่อสร้างระบบชลประทานประสิทธิภาพสูงในแปลงสาธิต 85 ไร่) บ้านสหกรณ์ ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
617  ระบบผันน้ำจากฝายต้นตองมาลงอ่างสหกรณ์6 บ้านสหกรณ์ ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
618  จัดหาน้ำให้หมู่บ้านสหกรณ์ สันกำแพง ต.ห้วยแก้ว อ.สันกำแพง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
619  บ่อเก็บน้ำดอยป่าคา ต.ม่อนปิน อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
620  อ่างเก็บน้ำดอยปุย (ปรับปรุงบ่อพักน้ำ) ต.สุเทพ อ.เมือง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 1
621  จัดหาน้ำบ้านแม่โถ บ้านแม่โถ ต.บ่อสลี อ.ฮอด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
622  อ่างเก็บน้ำแม่แพง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน 053-347-5301)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
623  จัดหาน้ำให้โครงการหลวงแม่สาใหม่ (ฝาย) ต.โป่งแยง อ.แม่ริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
624  ฝายห้วยแม่ใน ต.โป่งแยง อ.แม่ริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
625  จัดหาน้ำให้โครงการหลวงดอยอ่างขาง ต.ม่อนปิน อ.ฝาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
626  จัดหาน้ำให้โครงการหลวงหนองหอย (ฝายต้นน้ำแม่รวก) ต.โป่งแยง อ.แม่ริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (หน่วยงาน : กรมชลประทาน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แหล่งน้ำ 0
627  โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.จอมทอง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ และอ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : หน่วยงานหลัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 หน่วยงานร่วมโครงการ 1 กองอำนวยการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองพลพัฒนาที่ 3 2 สำนักชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน 3 หน่วยจัดที่ดิน กรมที่ดิน 4 กรมพัฒนาที่ดิน)
- - 1
628  โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านนากลาง
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
- - 0
629  โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยเมืองงาม
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : -)
- - 0
630  โครงการอนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพื้นที่อำเภออมก๋อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : -)
- - 0
631  โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ดอยอมพาย อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ ตามพระราชดำริ
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : -)
- - 0
632  โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านสบหาด
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : -)
- - 0
633  โครงการพัฒนาป่าไม้ตามพระราชดำริ  ลุ่มน้ำขาน-ลุ่มน้ำสา จังหวัดเชียงใหม่
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : -)
- - 0
634  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (หน่วยงาน : -)
- - 0
635  โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : -)
- - 0
636  โครงการขุดสระเก็บน้ำห้วยน้ำอุ่น บ้านห้วยสะแพด
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : -)
- - 0
637  โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยมะควัด
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : -)
- - 0
638  โครงการงานจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านกองบอดใต้
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : -)
- - 0
639  จัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ฝายแม่แหลงหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : -)
- - 0
640  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี)
- - 0
641  โครงการค่ายครอบครัวพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชนที่ได้รับผลกระทบทางสังคม
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : อบต.สบเปิง )
- - 0
642  โครงการส่งเสริมอาชีพแม่บ้านและผู้ด้อยโอกาส
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : อบต.สบเปิง )
- - 0
643  โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : เทศบาลตำบลสันมหาพน )
- - 0
644  อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ-พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : กก.5 บก.กฝ. บช.ตชด. )
- - 0
645  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : เทศบาลสันมหาพน)
- - 0
646  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)
- - 1
647  แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : -)
- - 0
648  โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ลอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : กรมป่าไม้)
- - 0
649  โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
- - 0
650  โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : กศน.อำเภออมก๋อย)
- - 0
651  โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านอมแพม
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)
- - 0
652  ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่หลองใต้
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
- - 0
653  โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อลดการเผา
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : อบต.สบเปิง )
- - 0
654  โครงการปลูกป่า และบวชป่าชุมชน ประจำปี 2560
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : อบต.สบเปิง )
- - 0
655  โครงการสร้างฝายประชารัฐประจำปี 2560
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : อบต.สบเปิง )
- - 0
656  โครงการสร้างแนวกันไฟ ประจำปี 2560
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : อบต.สบเปิง )
- - 0
657  โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : อบต.สบเปิง )
- - 0
658  โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : อบต.สบเปิง )
- - 0
659  โครงการดูแลสุขภาพกายและจิตผู้สูงอายุและพิการ
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : อบต.สบเปิง )
- - 0
660  โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : อบต.สบเปิง )
- - 0
661  โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคและแมลงที่เกี่ยวกับข้าว
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : อบต.สบเปิง )
- - 0
662  โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคและแมลงในเงาะโรงเรียน
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : อบต.สบเปิง )
- - 0
663  การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกบบริโภคในครัวเรือน
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : อบต.สบเปิง )
- - 0
664  โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) )
- - 0
665  โครงการภูมิปัญยาแห่งแผ่นดินชุมชนรักษ์ถิ่นลุ่มน้ำแม่ฮาว
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : อบต.สบเปิง )
- - 0
666  โครงการอบรมเยาวชนเครือข่ายลุ่มน้ำฮาว
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : อบต.สบเปิง )
- - 0
667  โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : อบต.สบเปิง )
- - 0
668  โครงการสนับสนุนหมู่บ้านชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : อบต.สบเปิง )
- - 0
669  โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : อบต.สบเปิง )
- - 0
670  โครงการแปรรูปและพัฒนาผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : อบต.สบเปิง )
- - 0
671  โครงการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพืชและแมลงศัตรูพืช โดยศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : อบต.สบเปิง )
- - 0
672  เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : โรงเรียนแม่แตง )
- - 0
673  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : โรงเรียนแม่แตง )
- - 0
674  ฝายชะลอความชุ่มชื้น
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : กก.5 บก.กฝ. บช.ตชด. )
- - 0
675  ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการศึกษาและขยายพันธ์
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : กก.5 บก.กฝ. บช.ตชด. )
- - 0
676  เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : กก.5 บก.กฝ. บช.ตชด. )
- - 0
677  โรงไฟฟ้าพลังน้ำลำรางชลประทาน ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) )
- - 0
678  ขุดลอกตะกอนคลองระบายร่องแกน กม.6+511-กม.7+255
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก- แม่งัดสมบูรณ์ชล)
- - 0
679  ขุดลอกตะกอนคลองระบายสายที่ 1 ฝั่งซ้าย กม.0+530-กม.1+030
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก- แม่งัดสมบูรณ์ชล )
- - 0
680  โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย )
- - 0
681  โครงการแก้ปัญหาความยากจน ตามแนวรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย )
- - 0
682  รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : เทศบาลตำบลแม่แตง)
- - 0
683  โครงการปิดทองหลังพระ บ้านปาง หมู่ที่ 8 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : จังหวัด)
- - 0
684  โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคและแมลงในกล้วยน้ำว้า
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ (หน่วยงาน : อบต.สบเปิง )
- - 0
685  25.โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยลึก จังหวัดเชียงใหม่
โครงการหลวง - โครงการหลวง (หน่วยงาน : -)
- - 0
686  27.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
โครงการหลวง - โครงการหลวง (หน่วยงาน : -)
- - 0
687  26.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
โครงการหลวง - โครงการหลวง (หน่วยงาน : -)
- - 0
688  24.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
โครงการหลวง - โครงการหลวง (หน่วยงาน : -)
- - 0
689  23.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการหลวง - โครงการหลวง (หน่วยงาน : -)
- - 0
690  21.สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการหลวง - โครงการหลวง (หน่วยงาน : -)
- - 0
691  20.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการหลวง - โครงการหลวง (หน่วยงาน : -)
- - 0
692  19.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการหลวง - โครงการหลวง (หน่วยงาน : -)
- - 0
693  17.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
โครงการหลวง - โครงการหลวง (หน่วยงาน : -)
- - 0
694  16.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
โครงการหลวง - โครงการหลวง (หน่วยงาน : -)
- - 0
695  14.สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการหลวง - โครงการหลวง (หน่วยงาน : -)
- - 0
696  15.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการหลวง - โครงการหลวง (หน่วยงาน : -)
- - 0
697  13.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป็อก อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการหลวง - โครงการหลวง (หน่วยงาน : -)
- - 0
698  11.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการหลวง - โครงการหลวง (หน่วยงาน : -)
- - 0
699  10.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่อาย อำเภอหนองจ๋าม จังหวัดเชียงใหม่
โครงการหลวง - โครงการหลวง (หน่วยงาน : -)
- - 0
700  9.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
โครงการหลวง - โครงการหลวง (หน่วยงาน : -)
- - 0
701  8.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
โครงการหลวง - โครงการหลวง (หน่วยงาน : -)
- - 0
702  7.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
โครงการหลวง - โครงการหลวง (หน่วยงาน : -)
- - 0
703  12.โครงการหลวงขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
โครงการหลวง - โครงการหลวง (หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน)
- - 0
704  5.สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด (สถานีเกษตรหลวง) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการหลวง - โครงการหลวง (หน่วยงาน : 1. มูลนิธิโครงการหลวง 2. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน))
- - 0
705  6.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการหลวง - โครงการหลวง (หน่วยงาน : -)
- - 0
706  18.โครงการหลวง บ้านวัดจันทร์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
โครงการหลวง - โครงการหลวง (หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน)
- - 0
707  22.โครงการหลวงขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โครงการหลวง - โครงการหลวง (หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน)
- - 0
708  2.โครงการหลวงแม่สาใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โครงการหลวง - โครงการหลวง (หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน)
- - 0
709  4.สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการหลวง - โครงการหลวง (หน่วยงาน : -)
- - 0
710  3.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โครงการหลวง - โครงการหลวง (หน่วยงาน : -)
- - 0
711  1.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โครงการหลวง - โครงการหลวง (หน่วยงาน : -)
- - 0