ดอยสะเก็ด 2018-06-18T17:59:15+00:00

Project Description

ศูนย์การเรียนรู้ตัวอย่างความสำเร็จตามแนวพระราชดำริ
เครือข่ายเกษตรกรตัวอย่างด้านเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ

ความเป็นมา

doi saket

         เนื่องจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบด้วย ปลูกมันเทศ ยาสูบ ถั่วเหลือง ข้าวโพด ต้องประสบปัญหาต้นทุนในการดำเนินการ ปุ๋ยเคมี ยากำจัดแมลงศัตรูพืช ราคาสูง เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่ได้รับนั้น ในบางปีขาดทุน หรือบางครั้งได้ผลตอบแทนไม่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายประจำวันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงจำเป็นต้องหาอาชีพใหม่ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงหาแนวทางเลือกหรือกิจกรรมที่แตกต่างจากกิจกรรมเดิมมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

ที่ตั้งโครงการและข้อมูลพื้นฐาน     

 101/2 หมู่ที่ 6 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 081-7247876

 

การดำเนินงาน 

วัตถุประสงค์
 
๑. เพื่อสร้างอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริ
๒. เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น

๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับชุมชนหลักการและแนวคิด

          ได้ดำเนินกิจกรรมทุกอย่างด้วยความรอบคอบ แบบค่อยเป็นค่อยไปเรียนรู้ สะสมประสบการณ์ให้เชี่ยวชาญก่อนจะขยายพื้นที่ดำเนินการ วางแผนการผลิตเป็นรุ่นๆ ให้มีผลผลิตที่ต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ โดยคำนึงถึงคุณภาพของผลผลิตลูกกบที่ผลิตได้จึงแข็งแรง เจริญเติบโตได้ดี สามารถดำเนินกิจกรรมควบคู่ไปกับอาชีพหลัก ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น รู้จักตน รู้จักความพอประมาณ ทำตามกำลังที่จะทำได้ มีความสุขกับงานที่ตนเองรัก และสามารถมีส่วนขับเคลื่อนและช่วยให้อาชีพเพาะเลี้ยงกบเป็นที่รู้จักกว้างขวาง และเป็นผู้จุดประกายกิจกรรมการเลี้ยงไก่ฟ้าและเป็ดสวยงามให้เป็นที่รู้จักในชุมชน สามารถสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้สนใจได้

กระบวนการผลิตงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน(วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ)

          ๑. เตรียมพื้นที่ที่เหมาะสม สำหรับการเพาะเลี้ยงกบ

          ๒. เตรียมพ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรง

          ๓. ดำเนินการผสมพันธุ์กบตามฤดูกาล

          ๔. ดูแลกบตามช่วงอายุของกบให้สมบูรณ์แข็งแรง

ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ

          สามารถผลิตพันธุ์กบที่สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมจำหน่ายให้แก่เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการเพาะพันธุ์กบ

ปัจจัยความสำเร็จ

          นำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ

บทเรียนที่ได้รับ

          ทำให้ได้รับประสบการณ์และความรู้ในการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการขยายผลให้แก่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น

ข้อมูลติดต่อโครงการ

101/2 หมู่ที่ 6 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 081-7247876