เอกสารเผยแพร่ 2022-03-17T13:32:29+00:00

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

สรุปภาพรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

สรุปผลการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

แบบสำรวจสถานะโครงการหลวง

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

Present โครงการหลวง

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก อพ.สธ.-ชม

แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
จังหวัดเชียงใหม่
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

แผนโครงการร้อยใจรัก-แบบรายงนผลการดำเนินงาน

แผนโครงการร้อยใจรัก-แบบรายงนผลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

แผนโครงการร้อยใจรัก-หนังสือสถาบันปินทอง 367

แผนโครงการร้อยใจรัก-หนังสือสถาบันปินทอง 367
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

แผนโครงการร้อยใจรัก-แผนปฏิบัติงานเพื่อบูรณาการโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนโครงการร้อยใจรัก-แผนปฏิบัติงานเพื่อบูรณาการโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562
ดาวน์โหลด

คุณธรรม 4 ประการ

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

ดำรัส4ธค.ปี50-พอเพียง

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

ประยุกต์ใช้พอเพียง

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด