หน้าหลัก 2018-07-09T14:23:41+00:00
สรุปภาพรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (๕ องค์ประกอบ) ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประสานงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคเหนือตอนบน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กันยายน 10th, 2018|ปิดความเห็น บน การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (๕ องค์ประกอบ) ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประสานงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคเหนือตอนบน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต้นแบบ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2561

สิงหาคม 31st, 2018|ปิดความเห็น บน การศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต้นแบบ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2561

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงานประจำปี ภายใต้คณะทำงานประสานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชียงใหม่ ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) ครั้งที่ 1/2561

สิงหาคม 24th, 2018|ปิดความเห็น บน การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงานประจำปี ภายใต้คณะทำงานประสานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชียงใหม่ ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) ครั้งที่ 1/2561

การอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการประยุกต์ใช้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่

สิงหาคม 10th, 2018|ปิดความเห็น บน การอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการประยุกต์ใช้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 10

กรกฎาคม 6th, 2018|ปิดความเห็น บน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 10

ประกาศผลการประกวดถ่ายภาพในงานนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

กรกฎาคม 6th, 2018|ปิดความเห็น บน ประกาศผลการประกวดถ่ายภาพในงานนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

นิทรรศการผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมโครงการเด่นของจังหวัดเชียงใหม่

มิถุนายน 27th, 2018|ปิดความเห็น บน นิทรรศการผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมโครงการเด่นของจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พฤษภาคม 3rd, 2018|ปิดความเห็น บน จังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แผนที่ GIS

เว็บไซต์ หน่วยงานราชการ / องค์กร