หน้าหลัก 2018-07-09T14:23:41+00:00
สรุปภาพรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด

องคมนตรี ติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ตุลาคม 19th, 2018|ปิดความเห็น บน องคมนตรี ติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักและเกิดการน้อมนำขยายผลให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่

กันยายน 25th, 2018|ปิดความเห็น บน พิธีเปิดศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักและเกิดการน้อมนำขยายผลให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่

จัดประชุมขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ 2/2561

กันยายน 25th, 2018|ปิดความเห็น บน จัดประชุมขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ 2/2561

การอบรมให้ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่

กันยายน 21st, 2018|ปิดความเห็น บน การอบรมให้ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (๕ องค์ประกอบ) ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประสานงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคเหนือตอนบน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กันยายน 10th, 2018|ปิดความเห็น บน การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (๕ องค์ประกอบ) ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประสานงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคเหนือตอนบน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต้นแบบ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2561

สิงหาคม 31st, 2018|ปิดความเห็น บน การศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต้นแบบ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2561

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงานประจำปี ภายใต้คณะทำงานประสานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชียงใหม่ ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) ครั้งที่ 1/2561

สิงหาคม 24th, 2018|ปิดความเห็น บน การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงานประจำปี ภายใต้คณะทำงานประสานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชียงใหม่ ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) ครั้งที่ 1/2561

การอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการประยุกต์ใช้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่

สิงหาคม 10th, 2018|ปิดความเห็น บน การอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการประยุกต์ใช้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่

แผนที่ GIS

เว็บไซต์ หน่วยงานราชการ / องค์กร