นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2562

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เชิญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่และโครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สร้างความปลื้มปีติให้กับราษฎรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้

          ในเวลา 10.30 น. องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 165 ถุง ไปมอบกับราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ พร้อมกับติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมราษฎร โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริฯ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยสภาพป่าที่เสื่อมโทรมและความยากจนของราษฎร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร ควบคู่กับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยส่งเสริมให้ราษฎรปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการปลูกข้าวไร่ที่ให้ผลผลิตน้อยเป็นการปลูกข้าวนาดำ หรือนาข้างห้วยแทน ซึ่งให้ผลผลิตต่อไร่ประมาณไร่ละ 50 – 60 ถัง ส่งเสริมการปลูกไม้ผลยืนต้น เช่น มะม่วง อะโวคาโด ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ส่งเสริมการปลูกถั่วอะซูกิโดยมีการประกันราคากิโลกรัมละ 15 บาท นอกจากนี้ยังส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพและการทำจักสานผิวไม้ไผ่ มีกลุ่มศิลปาชีพ จำนวน 16 ราย มีรายได้จำนวน 84,000 บาท นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฟื้นฟูป่าไม้ โดยสร้างฝายต้นน้ำแบบกาเบียน (Gabion) และแบบกึ่งถาวร รวม 11 แห่ง ปัจจุบันราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งจากการทำข้าวนาดำและมีรายได้เสริมนอกภาคการเกษตร ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

          จากนั้นเวลา 15.30 น. องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับเชิญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 168 ถุงมอบให้กับราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ พร้อมกับรับฟังรายผลการดำเนินงานและเยี่ยมราษฎร

          โครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรที่ถูกต้องลดการใช้สารเคมีโดยน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ส่งเสริมอาชีพทั้งในและนอกภาคนอกการเกษตร เช่น งานศิลปาชีพการทอผ้า การทำไม้กวาดดอกหญ้า โดยนำวัสดุในท้องถิ่น เช่น ดอกหญ้า ไม้ไผ่ ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพป่าไม้ สามารถอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารและป่าชุมชนได้จำนวน 6,150 ไร่ และฟื้นฟูสภาพป่าได้จำนวน 2,500 ไร่ โดยกำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าและพื้นที่ทำกินอย่างชัดเจน ส่งผลให้ลำห้วยเสือมีน้ำไหลผ่านหมู่บ้านตลอดปี เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค นอกจากนี้ยังมีการจัดทำฝายชลประทาน บ่อพักน้ำ มีระบบกระจายน้ำสู่ครัวเรือนอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้า สาธารณสุข และการศึกษาในระบบตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 และการศึกษานอกระบบสำหรับผู้ใหญ่ให้อ่านออกเขียนได้ ส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติกลับคืนความสมบูรณ์อีกครั้ง

2019-02-14T10:00:56+00:00