นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2562

       วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
       เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่ราษฎร และผู้ปฏิบัติงาน ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น รวมทั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านขุนวิน และโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแม่ตุงติง รวม 901 ชุด ด้วยทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ตลอดจนการดำเนินโครงการฯ โอกาสนี้ องคมนตรี พร้อมคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ดังกล่าว และพบปะเยี่ยมราษฎร รวมทั้งเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ 
      โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่มีฐานะยากจนได้มีอาชีพและมีงานทำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงดำเนินการ จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็นขึ้นๆโดยให้ราษฎรเข้ามารับจ้างทำงานในฟาร์มฯ  ในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้การทำเกษตรที่ถูกหลักวิชาการ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป นอกจากนี้ยังส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และขยายพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อลดการบุกรุกป่า สำหรับการดำเนินงานในปี 2562 โครงการฯ ได้ดำเนินกิจกรรม อาทิ การเพาะเลี้ยงชะมดเช็ด โครงการศึกษาพฤติกรรมการเพาะขยายพันธุ์และเก็บสารคัดหลั่งชะมดเช็ด รวมทั้งการฝึกอบรมการพัฒนาไขชะมดเช็ดให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบกึ่งถาวร โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 -2562 สำนักงาน กปร. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานไปกว่า 10 ล้านบาท จากการดำเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้คุณภาพชีวิตของราษฎรดีขึ้น อีกทั้งทรัพยากรป่าไม้ก็กลับคืนความสมบูรณ์และสร้างประโยชน์ให้กับคนและสัตว์ ต่อไป                                                                                                                                                

 

2019-12-23T16:12:37+00:00