นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562

          เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการ เชิญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านซิแบรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พร้อมกับติดตามความก้าวหน้า เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการฯ โอกาสนี้พบปะเยี่ยมราษฎรและกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการสร้างประโยชน์ให้กับราษฎร

2019-02-26T15:05:24+00:00