รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายระบบธรรมาภิบาลตามศาสตร์พระราชา ให้กับคณะจากประเทศกลุ่มอาเซียน CLMV

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

ในหัวข้อ “ระบบธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดศาสตร์พระราชา” (Good Governance for Sustainable Development Based on HM the King Rama IX’s Philosophy) แก่คณะอาจารย์

จากประเทศกลุ่มอาเซียน CLMV จำนวน 10 คน ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ทั้งด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

2019-12-18T16:24:07+00:00