การประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561

          เมื่อวันที่ วันที่ 29 มกราคม 2562  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 

          โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน อาทิ 
1.โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการจัดสรร
งบประมาณภายใต้โครงการให้กับอำเภอ : สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
2.การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เชียงใหม่ 100%) : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
3.โครงการ “ม่อนล้านโมเดล”: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4.โครงการ “เกษตรวิชญา” : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
5.รายงานข้อมูลนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์และราชานุเคราะห์ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นต้น

2019-02-02T08:53:14+00:00