นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2562

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 11.45 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปยังสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกี๋ยง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกี๋ยง จำนวน 60 ชุด โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้ สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 178 ชุดโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ จำนวน 92 ชุด และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 165 ชุด รวม 495 ชุด พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พบปะเยี่ยมราษฎร และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้ โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกี๋ยง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นสถานที่ทดลองสาธิตปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง
ทั้งพืชผักไม้ดอกไม้ผลเมืองหนาว อีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎร และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพเพื่อให้อยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ลดปัญหาการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่า สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกี๋ยง มีพื้นที่
เป้าหมายคือบ้านห้วยแม่เกี๋ยงซึ่งมี จำนวนครัวเรือน 37 ครัวเรือน รวม 147 คน โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้ดำเนินงานดังนี้ 1)งานอำนวยการและการบริหารโครงการ อาทิ ซ่อมแซมพลับพลาทรงงาน ซ่อมแซมระบบประปาภูเขาเพื่อใช้ในหมู่บ้าน 2)งานส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 3)งานส่งเสริมการทำระบบเกษตรแบบยั่งยืนในพื้นที่การปลูกพืชเชิงเดี่ยว และ 4)การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยการสร้างฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร 10 แห่ง และการสร้างฝายต้นน้ำแบบถาวร 1 แห่ง ผลจากการดำเนินงานทำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สภาพป่าบริเวณโดยรอบฟื้นคืนกลับมาหลังมีการปลูกป่า นอกจากนี้ยังพบความหนาแน่นของพันธุ์พืชอีกด้วย

จากนั้นเวลา 14.00 น. องคมนตรีและคณะฯ เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการบ้านม่วงป๊อก กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335 อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้กับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335 จำนวน 20 ชุด และทหารจากฐานปฏิบัติการบ้านแม่แสนไห ร้อย ม.1 ฉก.ม.4 กองกำลังผาเมือง จำนวน 21 ชุด รวมทั้งสิ้น 41 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้

2019-12-23T15:48:18+00:00