About WEBMASTER

This author has not yet filled in any details.
So far WEBMASTER has created 39 blog entries.

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงเชียงใหม่

  วันที่ 7 มกราคม 2563 นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2562

       วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่        เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่ราษฎร และผู้ปฏิบัติงาน ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น รวมทั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านขุนวิน และโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแม่ตุงติง รวม 901 ชุด ด้วยทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ตลอดจนการดำเนินโครงการฯ โอกาสนี้ องคมนตรี พร้อมคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ดังกล่าว และพบปะเยี่ยมราษฎร รวมทั้งเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ        โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่มีฐานะยากจนได้มีอาชีพและมีงานทำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงดำเนินการ จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็นขึ้นๆโดยให้ราษฎรเข้ามารับจ้างทำงานในฟาร์มฯ  ในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้การทำเกษตรที่ถูกหลักวิชาการ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป [...]

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2562

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 11.45 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปยังสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกี๋ยง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกี๋ยง จำนวน 60 ชุด โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้ สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 178 ชุดโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ จำนวน 92 ชุด และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 165 ชุด รวม 495 ชุด พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พบปะเยี่ยมราษฎร และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้ โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกี๋ยง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นสถานที่ทดลองสาธิตปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ทั้งพืชผักไม้ดอกไม้ผลเมืองหนาว อีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎร และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพเพื่อให้อยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ลดปัญหาการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่า สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกี๋ยง มีพื้นที่ เป้าหมายคือบ้านห้วยแม่เกี๋ยงซึ่งมี [...]

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายระบบธรรมาภิบาลตามศาสตร์พระราชา ให้กับคณะจากประเทศกลุ่มอาเซียน CLMV

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ระบบธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดศาสตร์พระราชา” (Good Governance for Sustainable Development Based on HM the King Rama IX’s Philosophy) แก่คณะอาจารย์ จากประเทศกลุ่มอาเซียน CLMV จำนวน 10 คน ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ทั้งด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2562

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เชิญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่และโครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สร้างความปลื้มปีติให้กับราษฎรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้           ในเวลา 10.30 น. องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 165 ถุง ไปมอบกับราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ พร้อมกับติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมราษฎร โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริฯ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยสภาพป่าที่เสื่อมโทรมและความยากจนของราษฎร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร ควบคู่กับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยส่งเสริมให้ราษฎรปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการปลูกข้าวไร่ที่ให้ผลผลิตน้อยเป็นการปลูกข้าวนาดำ หรือนาข้างห้วยแทน ซึ่งให้ผลผลิตต่อไร่ประมาณไร่ละ 50 – 60 ถัง ส่งเสริมการปลูกไม้ผลยืนต้น เช่น มะม่วง อะโวคาโด ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ส่งเสริมการปลูกถั่วอะซูกิโดยมีการประกันราคากิโลกรัมละ 15 บาท นอกจากนี้ยังส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพและการทำจักสานผิวไม้ไผ่ [...]

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562

          เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการ เชิญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านซิแบรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พร้อมกับติดตามความก้าวหน้า เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการฯ โอกาสนี้พบปะเยี่ยมราษฎรและกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการสร้างประโยชน์ให้กับราษฎร

การประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561

          เมื่อวันที่ วันที่ 29 มกราคม 2562  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561            โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน อาทิ  1.โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการจัดสรร งบประมาณภายใต้โครงการให้กับอำเภอ : สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  2.การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เชียงใหม่ 100%) : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 3.โครงการ “ม่อนล้านโมเดล”: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 4.โครงการ “เกษตรวิชญา” : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 5.รายงานข้อมูลนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์และราชานุเคราะห์ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นต้น [...]

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ระหว่าง วันที่ 9-10 มกราคม 2562

            วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา13.30 น.นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะอนุกรรมการพบปะเยี่ยมราษฎรและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์ตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างอาชีพให้กับราษฏรที่มีฐานะยากจนได้มีงานทำโดยดำเนินการในลักษณะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรเข้ามารับจ้างทำงานในฟาร์มฯในขณะเดียวกันก็เรียนรู้การทำเกษตรที่ถูกหลักวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมให้ความรู้การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และขยายพันธุ์สัตว์ป่า ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งจากการดำเนินงานของโครงการฯ ส่งผลให้ราษฎรได้บริโภคผลผลิตของโครงการฯ ที่มีคุณภาพใหม่สดปลอดภัยจากสารพิษและมีราคาถูกนอกจากนี้ราษฎรยังสามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ชะมดเช็ดได้ประสบความสำเร็จสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ในการอนุรักษ์พันธุ์ชะมดเช็ดรวมทั้งยังลดการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่าทำให้พื้นที่ป่าไม้บริเวณรอบมีความอุดมสมบูรณ์         วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยอมพาย ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9มีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยอมพายเพื่อเป็นแหล่งสาธิตและทดลองปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ พืชผัก ผลไม้เมืองหนาวบนพื้นที่สูง และเป็นแหล่งจ้างงานโดยนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจากการดำเนินงานของโครงการฯ ราษฎรในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”มีแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพราษฎรสามารถอาศัยอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันนอกจากนี้ยังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศและวัฒนธรรมทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น          และในช่วงบ่าย องคมนตรี [...]

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือครั้งที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

        เดินทางไปติดตามและรับฟังสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1)โครงการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จังหวัดเชียงใหม่ 2)โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนที่เชื่อมระหว่างตำบลอมก๋อย ตำบลนาเกียน ตำบลสบโขงและตำบลเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่         คณะออกเดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดาริบ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “นิทรรศการ 36 ปี ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้” จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ได้แก่ ไก่ฟ้าหลังขาว จำนวน 9 ตัว ไก่ป่าตุ้มหูแดง จำนวน 9 ตัว โอกาสนี้ได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ของการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริการประกวดผลผลิตทางการเกษตรต่างๆและมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง           สำหรับ นิทรรศการ 36 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ [...]

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามและรับฟังสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562

          เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามและรับฟังสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่           พร้อมกับพบปะเยี่ยมราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ รับทราบชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งนี้เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการฯ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ได้มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรอย่างยั่งยืนต่อไป           โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2544 และพระราชทานพระราชดำริ ให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีที่อยู่ ที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง [...]