หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2018-06-19T17:32:20+00:00

royalprojects-th-th

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      

E-Book

 จัดทำโดย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา : E-Book มูลนิธิมั่นพัฒนา Thailand Sustainable Development Foundation