23 หลักการทรงงาน หลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-06-19T15:25:26+00:00

royalprojects-th-th

23 หลักการทรงงาน 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ข้อ ๑ ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ข้อ ๒ ระเบิดจากข้างใน
ข้อ ๓ แก้ปัญหาที่จุดเล็ก
ข้อ ๔ ทำตามลำดับขั้น
ข้อ ๕ ภูมิสังคม
ข้อ ๖ องค์รวม
wok-king9-7-border
wok-king9-8-border
wok-king9-9-border
wok-king9-10-border
wok-king9-11-border
wok-king9-12
wok-king9-13-border
wok-king9-14-border(1)
wok-king9-15-border
wok-king9-16-border
wok-king9-17-border
wok-king9-18-border
wok-king9-19-border
wok-king9-20-border
wok-king9-21-border
wok-king9-22-border
wok-king9-23-border

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์