โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่น่าสนใจ

โครงการการวิจัยและพัฒนา กล้วยไม้สกุลฟาแลนอปซิสและสกุล ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ทาง อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-06-21T18:49:20+00:00
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2018-06-21T11:32:15+00:00
โครงการปรับปรุงถนนวงแหวน เชื่อมต่อ 4 ตำบล ระหว่างตำบลอมก๋อย ตำบลนาเกียน ตำบลสบโขง และตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และการดำเนินการก่อสร้างสะพานในพื้นที่อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 2018-06-21T21:39:26+00:00
เกษตรวิชญาตามพระราชดำริ (พัฒนาพื้นที่สวนบ้านกองแหะ) ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2018-06-20T20:59:13+00:00
ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง 2018-06-20T22:12:09+00:00
โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2018-06-21T14:15:14+00:00
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2018-06-21T21:13:18+00:00
พัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-06-20T22:18:38+00:00
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 2018-06-20T13:56:43+00:00
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2018-06-21T17:49:10+00:00