ดอยเต่า 2018-06-19T10:24:22+00:00

Project Description

อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า

ความเป็นมา

doitao 2

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชดำริหาทางช่วยเหลือและเสด็จไปทอดพระเนตรบริเวณที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2520

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ สำหรับการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในปัจจุบัน
2. ศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางเลือกต่างๆ และพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ
3. ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ

หลักการและแนวคิด
         พัฒนาแหล่งน้ำ

ที่ตั้งโครงการและข้อมูลพื้นฐาน     

อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า
ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า ตังหวัดเชียงใหม่

การดำเนินงาน

กระบวนการผลิตงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ)
ก่อสร้างกั้นลำห้วยแม่ตูบ ซึ่งเป็นต้นน้ำสายหนึ่งของห้วยแม่หาด เป็นสาขาของแม่น้ำปิงฝั่งซ้าย มีลักษณะโครงการดังนี้
– ประเภทโครงการ อ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ
– ที่ตั้งโครงการ ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า พิกัด 47 QMV 754-763 ระวาง 4744-I ลำดับชุด L7018
– พื้นที่รับน้ำฝนเหนืออ่างฯ ประมาณ 126 ตารางกิโลเมตร
– ระดับสูงสุดของลำห้วยสายหลัก + 1,075.00 ม.(รทก.)
– ระดับท้องลำห้วยจุดที่ตั้งหัวงาน +303.95 ม.(รทก.)
– ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงหัวงานประมาณ 18.50 กม.
– ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 994.90 มิลลิเมตร
– จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยทั้งปี 96.60 วัน
– อัตราการระเหยเฉลี่ยทั้งปี 904.90 มิลลิเมตร
– ปริมาณน้ำไหลผ่านจุดที่ตั้งโครงการเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 30.155 ล้าน ลบ.ม.
– ปริมาณน้ำนองสูงสุด 149.14 ลบ.ม.
– ระดับน้ำสูงสุด +331.37 เมตร (ร.ท.ก.)
– ระดับน้ำเก็บกัก +329.95 เมตร (ร.ท.ก.)
– ระดับน้ำต่ำสุด +309.27 เมตร (ร.ท.ก.)
– พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับเก็บกัก 6.00 ตารางกิโลเมตร
– ความจุอ่างฯ ที่ระดับเก็บกัก 39.00 ล้าน ลบ.ม.
– ความจุอ่างฯ ที่ระดับต่ำสุด 0.50 ล้าน ลบ.ม.
– ระดับสันเขื่อน +333.95 เมตร (ร.ท.ก.)
– ความยาวตามแนวสันเขื่อน 120.00 ม.
– ความกว้างสันเขื่อน 8.00 ม.
– ความกว้างฐานเขื่อน 180.00 ม.
– ความสูงตัวเขื่อน 30.00 ม.
– ลาดหน้าเขื่อน 1 : 3
– ลาดท้ายเขื่อน 1 : 2.5
– ระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 19+330 กม.
– ระบบส่งน้ำ คลองสายซอยและซอยแยก จำนวน 14 สาย รวมยาว 20+390 กม.
– พื้นที่ชลประทาน ประมาณ 14,375 ไร่

ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ
1.สามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ
2.สามารถส่งน้ำ เพื่อการเกษตรในระบบส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำแม่ตูบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.ราษฎรตำบลโป่งทุ่งสามารถใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค
4.เป็นการใช้ทรัพยากรน้ำให้ได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด

ปัจจัยความสำเร็จ
         โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตูบเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นทำให้เกษตรกรสามารถเพราะปลูกแบบไร่นาสวนผสมได้ตลอดทั้งปี และมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว

ข้อมูลติดต่อโครงการ

อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ ตำบลโปงทุ่ง  อำเภอดอยเต่า
ที่ตั้ง  หมู่ที่ 5 ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า  ตังหวัดเชียงใหม่