ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง 2018-06-15T15:27:14+00:00

Project Description

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง

ความเป็นมา

E12471418-13

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ.2525  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านขุนวาง เป็นครั้งแรก ได้ทอดพระเนตรเห็นว่า  บริเวณนี้ยังมีพืชเสพติดอยู่มาก  ควรจะส่งเสริมการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่มีรายได้ทัดเทียมหรือดีกว่าปลูกฝิ่นจึงรับสั่งให้หน่วยงานในพื้นที่ช่วยกันพิจารณา ปรับปรุงและพัฒนา มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบจำนวน 7 หมู่บ้านคือ บ้านขุนวาง  บ้านป่ากล้วย  บ้านโป่งลมแรง  บ้านโป่งน้อยเก่า  บ้านห้วยยาว และบ้านขุนแม่วาก

โดยเริ่มดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมด้านไม้ผลเป็นลำดับแรก ต่อมาได้ทำการขยายผลการดำเนินงานไปในด้านไม้ดอก งานพัฒนาและส่งเสริมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พร้อมทั้งได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไป ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง มีพื้นที่รับผิดชอบดำเนินงาน 499 ไร่ ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน ประชากรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม จำนวน 380 ครัวเรือน 2,005 คน กิจกรรมที่ทำการส่งเสริมเกษตรกรที่ดังนี้     
1.  งานส่งเสริมพืชผัก  ได้แก่ ถั่วลันเตาหวาน บร็อคโคโลนี บร็อคโคลี่ ต้นหอมญี่ปุ่น ผักกาดหวาน มะเขือเทศโครงการหลวง

      มะเขือเทศเชอรี่แดง เฟนเนล พริกหวานสีเขียว และพริกหวานสีเหลือง

2.  งานส่งเสริมไม้ดอก ได้แก่ ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกเบญจมาศที่สำคัญของมูลนิธิโครงการหลวง

     ดอกแคลล่าลิลี่ดอกอะกาแพนทัส ดอกคาร์เนชั่น ปัจจุบันมีการผลิตไม้กระถาง  มีงานผลิตและสาธิตการผลิตวานิลลา

3.  งานส่งเสริมไม้ผล ได้แก่ งานส่งเสริมองุ่นดำไม่มีเมล็ด และกีวี่ฟรู๊ท
4.  งานส่งเสริมการปลูกชาจีน และการแปรูปชาจีน

ศูนย์ฯ ขุนวาง ได้ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ จนสามารถลดพื้นที่การบุกรุกป่าจากอดีตซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ส่วนมากจะปลูกกะหล่ำปลีใช้พื้นที่กว่า 333 ไร่ เมื่อทางศูนย์ฯ ขุนวางได้ส่งเสริมเกษตรกร โดยเปลี่ยนมาปลูกผักในโรงเรือนทำให้สามารถลดพื้นที่เพาะปลูกได้ถึงร้อยละ 80% สร้างรายได้ให้เกษตรกรมากขึ้นจนสามารถเลี้ยงชีพด้วยตนเองได้

นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางมีบ้านพัก แคมป์ไฟ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้ให้บริการสำหรับผู้ที่จะเดินทางมารับการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถีชีวิตชนเผ่า และเยี่ยมชมธรรมชาติในพื้นที่

ที่ตั้งโครงการและข้อมูลพื้นฐาน     

 ตำบลแม่วิน  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  มีภูมิประเทศเป็นภูเขาที่มีความลาดชันค่อนข้างสูง สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 1,250 เมตร ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีค่า pH ที่ 5.5 – 6  สภาพอากาศอุณหภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ำสุด 1 องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ำฝน 1,090 มิลลิเมตร/ปี ฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน หมู่บ้านและประชาการ ประกอบด้วยเผ่าม้ง 916 คน และเผ่ากะเหรี่ยง 633 คน รวม 1,549 คน ในพื้นที่ 46.88 ตารางกิโลเมตร 7 หมู่บ้าน นับถือศาสนาพุทธ  คริสต์มากที่สุด และมีบางส่วนนับถือผี

การเดินทางไปขุนวาง

 1. โดยรถยนต์ส่วนตัว

     จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่-ฮอด) ก่อนถึงอำเภอจอมทอง มีทางแยกขวามือขึ้น ดอยอินทนนท์ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009 ราวหลักกิโลเมตรที่ 30-31 มีสามแยกตรงหมู่บ้านขุนกลาง ก็เลี้ยวขวาไปอีก 16 กิโลเมตร จะถึงหมู่บ้านขุนวาง เลยหมู่บ้านไปประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะถึงสถานนีเกษตรฯ ขุนวาง ถนนเป็นถนนลาดยาง อาจจะมีหลุมบาง

2. โดยรถสาธารณะ

หากต้องการเดินทางวางโดยไม่มีรถส่วนตัว ต้องอาศัยเช่ารถสองแถวสีเหลือง โดยสามารถเช่าได้ตรงอำเภอจองทอง ตรงคิว รถสองแถวขึ้นดอยอินทนนท์ตรงวัดพระธาตุศรีจอมทอง

map_khunwang_01 ที่มาและภาพ : มูลนิธิโครงการหลวง 
http://royalprojectthailand.com/khunwang

khunwang-2-1

การดำเนินงาน 


          งานทดสอบสาธิต ผักแปลกใหม่ได้แก่ บร๊อคโคโลนี เบบี้ปวยเหล็ง ไม้ผล ได้แก่ องุ่นไร้เมล็ด พีช พลับ และกีวี่ ไม้ดอก ได้แก่ เบญจมาศ คาร์เนชั่น อะกาแพนทัส คาล่าลิลี่ ไม้กระถาง และวานิลลา
 
20150209_7_1423468370_835881

     

 ผลการดำเนินงาน

          จากการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผ่านมานั้น ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและสามารถส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่กว่า ๒๔๐ ราย รายการที่มีการส่งเสริม ได้แก่ งานส่งเสริมไม้ดอกจำนวน ๓ ชนิด งานส่งเสริมไม้ผลจำนวน ๖ ชนิด งานส่งเสริมการปลูกผักจำนวน ๑๓ ชนิด ทำให้เกษตรกรรายใหม่ที่เข้ารับการส่งเสริมจากทางศูนย์ฯ มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามทางศูนย์ฯ ยังคงมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพผลผลิต จึงได้มีการปลูกพืชในระบบการเกษตรที่ดี (GAP) ซึ่งเป็นการปลูกพืชในระบบกลุ่ม ที่ง่ายในการบริหารจัดการและการลงทุน รวมทั้งยังมีการนำร่องการเพาะปลูกภายใต้มาตรฐาน
 
          ในด้านการทดสอบและสาธิตภายในศูนย์ฯ มีไม้ดอกจำนวน ๗ ชนิด ไม้ผลจำนวน ๒ ชนิด การเลี้ยงสัตว์จำนวน ๓ ชนิด และวานิลลา ๑ ชนิด มีผู้ให้ความสนใจติดต่อขอเข้าชมเป็นจำนวนมาก ทางศูนย์ฯ จึงได้จัดทีมวิทยากรเพื่อให้ความรู้และคำแนะนำอย่างต่อเนื่อง ด้านงานพัฒนาสังคมและงานส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มมีการดำเนินงานด้านกิจกรรมกลุ่มต่างๆทั้งหมด ๕ กลุ่มสมาชิกรวม ๔๐๙ คน การดำเนินงานกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีทั้งสิ้น จำนวน ๓ กิจกรรม รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด ๑๐๖ ไร่ คิดเป็นจำนวนชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ ๕๐๐ ราย ซึ่งงานพัฒนาสังคมฯ และงานกิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ฯ ทางศูนย์ฯ ก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดีเช่นกัน
 
ที่มาและภาพ : มูลนิธิโครงการหลวง 
http://royalprojectthailand.com/khunwang
 

ข้อมูลติดต่อโครงการ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
หมู่ที่ 12 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จำหวัดเชียงใหม่
โทร : 0 5331 8333, 08 8413 7243
เปิดทำการ : ทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น.
ฤดูกาลท่องเที่ยว : เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์
หมายเหตุ : ภายในศูนย์ฯ มีบ้านพักบริการ กรุณาสำรองล่วงหน้า