สันทราย 2018-06-19T09:28:04+00:00

Project Description

โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ความเป็นมา

sansai 4

         การป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า บริเวณลุ่มน้ำห้วยแม่โจ้โดยราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณตำบลป่าไผ่ และบริเวณใกล้เคียงทำให้ป่าไม้อันเป็นต้นน้ำห้วยแม่โจ้ มีสภาพค่อนข้างดีเมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณลุ่มน้ำอื่นที่ใกล้เคียงในช่วงก่อน พ.ศ. ๒๕๒๐ อย่างไรก็ดีแม้ว่าราษฎรจะได้ช่วยพยายามรักษาป่าไม้อยู่แล้วก็ตามการลักลอบตัดไม้ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำดังกล่าวข้างต้น ยังมีอยู่เสมอทำให้สภาพป่าเสื่อมโทรมลงทุกทีๆ และลำน้ำห้วยแม่โจ้ซึ่งเคยมีน้ำไหลตลอดฤดูกาลเริ่มหยุดไหลในฤดูแล้ง

         ความเอาใจใส่ดูแลป่าไม้บริเวณลุ่มน้ำห้วยแม่โจ้ของราษฎรได้ทราบถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และในการเสด็จพระราชดำเนินมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๑ จึงได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้มหาวิทยาลัยฯ หาลู่ทางเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาต้นน้ำห้วยแม่โจ้และพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้งแก่ราษฎรในบริเวณใกล้เคียงซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการสนองพระราชประสงค์โดยขั้นแรกมหาวิทยาลัยฯ ได้ประสานงานกับสำนักงานชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่ สำรวจสภาพพื้นที่ทั่วไป และน้ำทราบว่าการพัฒนาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอื่นต้องใช้ทรัพยากรสูง โดยเฉพาะการสร้างอ่างหรือฝายไม่คุ้มกับการลงทุนและโดยที่มหาวิทยาลัยฯ มีงบประมาณจำกัด จึงได้ขอความสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนจัดกิจกรรมที่พอจะทำได้มาเป็นระยะๆ นอกจากนี้โดยที่หมู่บ้านโปงมีอาณาเขตบางส่วนเป็นป่าและส่วนใหญ่เป็นที่ซึ่งราษฎรอยู่อาศัยและทำการเพาะปลูกการพัฒนาทรัพยากรต้นน้ำลำธาร และแหล่งน้ำควรจะดำเนินไปพร้อมๆ กันกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรด้วยมหาวิทยาลัยฯ จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานในการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และวางแนวทางอย่างสอดคล้องกับความนึกคิดความต้องการ และความร่วมมือร่วมใจของราษฎรอย่างแท้จริงโดยการสนับสนุนของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่และการประสานงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

         ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่โจ้และได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมชลประทานพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นบริเวณต้นน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรของราษฎรและได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้อธิการบดีมหาวิยาลัยแม่โจ้ จัดทำแปลงปลูกไม้ใช้สอยสำหรับหมู่บ้านโปงและหมู่บ้านใกล้เคียง ตลอดจนส่งเสริมบริการด้านการเพาะปลูกพร้อมทั้งพัฒนาอาชีพและแปรรูปผลผลิตเกษตรให้มีการเก็บรักษาและจำหน่ายต่อไป

         และในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโครงการพระราชดำริบ้านโปงในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่โจ้ บริเวณบ่อน้ำแท่นพระยาหลวง โดยมีพระราชกระแสรับสั่งให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณาจารย์นักศึกษาช่วยกันดูแลรักษาและให้ปลูกไม้โตเร็วเพิ่มเติม เพราะเป็นต้นน้ำลำธารเช่นให้ปลูกแคไทยเพาโรเนียและไม้โตเร็วพื้นเมืองนอกจากนี้ยังช่วยแนะนำอาชีพให้แก่ราษฎรและให้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่ดีที่สุด

         ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ รศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง อธิการบดีและอาจารย์ ๔ ท่านได้ออกสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีราษฎรบุกรุกแผ้วถางและลักลอบตัดไม้มากยิ่งขึ้น พื้นที่ป่าสันทรายบางแห่งราษฎรจับจองเป็นที่ทำกิน นอกจากนี้ หน่วยราชการและเอกชนได้ดำเนินการขอเช่ามากขึ้น มหาวิทยาลัยฯ เกรงว่าจะไม่เหลือป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำลำธารอีกต่อไป จึงได้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์ศึกษาและพัฒนาป่าบ้านโปงขึ้นเนื้อที่ ๓,๖๘๖ ไร่ และ เนื้อที่ ๙๐๗ ไร่โดยได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวจากกรมป่าไม้  (เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศึกษาวิจัยส่งเสริมอาชีพพัฒนาให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริ) และได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรในบริเวณพื้นที่ป่าและใกล้เคียง นอกจากการพัฒนาพื้นที่ตอนบนและตอนใต้ของลุ่มน้ำห้วยแม่โจ้อันเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ และเสด็จพระราชดำเนินไปอ่างเก็บน้ำทอดพระเนตรสภาพน้ำและสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทราย พื้นที่โครงการพัฒนาบ้านโปงฯ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำริและพระกระแสรับสั่งให้มหาวิทยาลัยร่วมมือกับกรมชลประทานและกรมป่าไม้ เพื่อรับสนองแนวพระราชดำริ โดยสรุป คือ ให้กรมชลประทานสนับสนุนทางด้านอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำพลังน้ำปรับระดับแรงดันของน้ำตามเหมาะสมเพื่อกระจายน้ำให้ต้นไม้บริเวณไหล่เขาอย่างทั่วถึง ทำให้ป่าไม้ชุ่มชื้นจึงจะช่วยให้ป่าต้นน้ำลำธารสภาพดีขึ้นการสร้างฝายกั้นต้นน้ำลำธารตามร่องน้ำสายต่างๆ เพื่อให้ป่ามีความชุ่มชื้นและดำเนินการทำโครงการทฤษฎีใหม่โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนจัดพื้นที่ตอนท้ายอ่างห้วยโจ้ เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งน้ำสำหรับใช้เพาะปลูกเลี้ยงปลาและเลี้ยงสัตว์ ให้มีการปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงไม่ให้หน้าดินถูกกัดเซาะหรือถูกน้ำชะล้างเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ

วัตถุประสงค์โครงการ :

1 เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ต้นน้ำห้วยแม่โจ้

2 เพื่อจัดเป็นพื้นที่ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ปีที่๕๐

3 เพื่อจัดเป็นอนุสรณ์สถานเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมพรรษา๕รอบ

4 เพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

5 เพื่อสนับสนุนอาชีพเกษตรและอาชีพอื่นให้ราษฎรมีฐานะดีขึ้น

6 เพื่อเป็นสถานีวิจัยฝึกอบรมและแปลงสาธิตให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

หลักการและแนวคิด
        การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ตามพระราชดำรัสของในหลวงทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนเพื่อเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรม  เน้นการมีส่วนร่วมใช้หลักการ ความเข้าใจ เข้าถึงพัฒนาบุคลากรทุกคน ยึดหลักการทำงานรู้รักสามัคคี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนี้
         1 ปรับปรุงและปลูกป่าเพิ่มเติมในพื้นที่ป่าทั้งหมดของมหาวิทยาลัยและจัดพื้นที่นันทนาการด้านวนอุทยานใต้ลุ่มน้ำ
         2 จัดทำแปลงปลูกไม้ใช้สอยเพื่อให้ราษฎรหมู่บ้านโปงใช้ประโยชน์โดยใช้พื้นที่ป่าหมดสภาพ3.3 แนะนำให้ราษฎรใช้ความรู้ทางเกษตรแผนใหม่และเกษตรครบวงจรเพื่อปรับปรุงการเกษตร
             2.1 การเพิ่มผลผลิตพืชที่ใช้เป็นอาหารอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ – ๒๐
             2.2 การเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารอย่างน้อย ๑ – ๒ชนิด
        3 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เป็นรายได้หลักได้แก่ไม้ผลพืชผัก  และไม้ดอก
        4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคอาทิแหล่งน้ำ  การคมนาคมไฟฟ้าและที่อยู่อาศัย

ที่ตั้งโครงการและข้อมูลพื้นฐาน     

เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

การดำเนินงาน

กระบวนการผลิตงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน :

         จากการดำเนินงานการส่งเสริมด้านวิชาการ ด้านประสบการณ์ และด้านการทำงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรในหน่วยงานโครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้ชุมชนได้ดำเนินกิจกรรมและมีการพัฒนาดังต่อไปนี้

(1) ด้านจิตใจ คนในชุมชนได้รับประสบการณ์การทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภายนอก ทำให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีจิตสำนึกสร้างสรรค์ให้ตนเองและชุมชนโดยรวม มีจิตใจเอื่ออาทรต่อกัน เมื่อมีอุปสรรคปัญหาจะใช้การประนีประนอม ซื่อสัตย์สุจริต เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง โดยสังเกตได้จากกิจกรรมที่ทำร่วมกัน เช่น การเป็นมัคคุเทศก์ การพัฒนาชุมชนปลูกป่า สร้างฝาย ทำแนวกันไฟ ปลูกหญ้าแฝก การขุดลอกคูคลอง การดำหัวผู้สูงอายุ การทำแผนงาน การประชุมและกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น รวมถึงชุมชนมีความภาคภูมิใจจากการที่มีผู้มาศึกษาดูงานสื่อมวลชนนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อีกด้วย

(2) ด้านสังคม คนในชุมชนมีการช่วยเหลือแบ่งปันความรู้แบ่งปันผลประโยชน์จากการดำเนินงาน เช่น กลุ่มองค์กรในชุมชน  กลุ่มชมรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  กลุ่มบริหารจัดการการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอ.ส.ม. กลุ่มอ.ป.พ.ร. กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่มผู้ปลูกไม้ดอก ซึ่งจะมีการช่วยเหลือและวางแผนการดำเนินการร่วมกัน

(3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ภายใต้วิถีผูกพัน  แบ่งเป็น ดิน น้ำ ป่า มีกฎกติกาการใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวัง มีการอนุรักษ์และพัฒนาไปพร้อมกันจากกิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรจากกิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี คนในชุมชนสามารถจะใช้ทรัพยากรจากป่าอย่างยั่งยืน โดยการหาของป่า และมีรายได้จากการท่องเที่ยว จากการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ในด้านทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนมีการบริหารจัดการป่าไม้น้ำ และจัดการบ้านพักโฮมสเตย์ เพื่อจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีการปลูกป่าสร้างฝายทำแนวกันไฟ มีกฎการอนุรักษ์ป่ามีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีการแบ่งปัน และมีการเปิดรับความรู้จากหน่วยงาน องค์กรภายนอกจากการศึกษาดูงาน  อบรมสัมมนา และมีความตื่นตัวที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา จากการเข้าร่วมประกวดกิจกรรมหลากหลายอ้านการจัดการป่าไม้ การจัดการน้ำ ด้านการท่องเที่ยว ทำให้มีวิสัยทัศน์และมีการอนุรักษ์พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

(4) ด้านเทคโนโลยีชุมชนได้รับการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีจากการให้ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

        – มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้ความรู้ด้านการผลิตผัก ผลิตปุ๋ย ผลิตไม้ดอก

        – ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการเลี้ยปลา เลี้ยงกบ เพาะเห็ด ผลิตปุ๋ย การสร้างฝายที่มีหลายแบบหลายชนิด การปลูกหญ้าแฝก

        – เทศบาลตำบลป่าไผ่ ด้านการผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในครัวเรือน

        – กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การจัดการบ้านพักโฮมสเตย์

        – โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

        – กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต การผลิตของใช้ในครัวเรื่อน ผลิตปุ๋ย การปลูกพืชสมุนไพร การทำบัญชีครัวเรือน

        – สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ

        – การใช้แรงลมในการดันน้ำขึ้นที่สู่ที่สูง (Air wair)

        – การใช้ GPS

        – การจัดทำสมดุลน้ำ

        – การรักษาคุณภาพน้ำ

        – การจัดทำแผนการจัดการน้ำ

        – การจัดการป่าต้นน้ำ

        – การทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม

        – การจัดทำฝายน้ำล้น

        – การจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วม

        – การจัดทำผังน้ำและระบบส่งน้ำชุมชน

        – การทำแผนการใช้น้ำอย่างประหยัด

        – การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฏีใหม่

        – การหางบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ

        – การใช้น้ำเป็นพลังงานทดแทน

 (5) ด้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีจากการส่งเสริมอาชีพ ปลูกดอก ไม้ผล การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การหาของป่า การปลูกไม้ประดับ ทั้งนี้การเจริญวัฒนาของชุนบ้านโปงนั้น เนื่องจากป่ามีความอุดมสมบูรณ์และมีน้ำเพียงพอในการทำการเกษตรการอุปโภคบริโภค จึงทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ครอบครัวอบอุ่น มีความสามัคคีในชุมชน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันพื้นดินอุดมสมบูรณ์ ป่าไม้สมบูรณ์ เป็นการรักษาสมดุลให้กับดินและธรรมชาติ โดยชุมชนมีการพึ่งตนเองมีการกรมกลุ่มกัน มีความเอื้ออาทร เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เพราะชุมชนมีการเรียนรู้ตลอดเวลา มีการจัดการ มีการวางแผนการทำงาน มีจิตวิญญาณเสียสละ และมีความสงบสุขคือมีสันติภาพนั่นเอง ทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นได้จากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงมี่มีต่อพสกนิการไทยทุกหมู่เหล่าที่อยู่ภายใต้ร่มบารมีของพระองค์

    – โครงการมีส่วนเชื่อมการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ หรือมีส่วนร่วมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   – ผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีประชาชนหรือเกษตรกร หรือนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับประโยชน์

ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ

  1. อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น
  2. การนำต้นแบบไปฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงที่ประสบปัญหาเขาหัวโล้นและปัญหาจากการเผาป่า
  3. พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่มีความอุดมสมบูรณ์มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
  4. ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาและชุมชนรู้จักคุณค่าของป่าไม้และพิทักษ์หวงแหนทรัพยากรให้มีความสมดุลของนิเวศยิ่งขึ้น

บทเรียนที่ได้รับ

  1. ทำให้นักศึกษาและประชาชนมีส่วนร่วมฉลอง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
  2. ทำให้มีสถานที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับต้นไม้
  3. ทำให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปรู้จักและหวงแหนการรักษาป่าไม้
  4. ทำให้มีสวนป่าเพื่อการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนทั่วไป ที่เน้นความหลากหลายของพันธุ์ไม้ยืนต้นประเภทต่างๆ โดยเฉพาะพืชพื้นเมืองและพืชที่คาดว่าจะมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนิน

        เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่โจ้ และได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมชลประทานพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นบริเวณต้นน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรของราษฎร และได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดทำแปลงปลูกไม้ใช้สอยสำหรับหมู่บ้านโปงและหมู่บ้านใกล้เคียง

         เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตร โครงการพระราชดำริบ้านโปง ในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่โจ้ บริเวณบ่อน้ำแท่นพระยาหลวงโดยมีพระราชกระแสรับสั่งให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณาจารย์ นักศึกษา ช่วยกันดูแลรักษาและให้ปลูกไม้โตเร็วเพิ่มเติมเพราะเป็นต้นน้ำลำธารและให้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่ดีที่สุด

        เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปอ่างเก็บน้ำทอดพระเนตรสภาพน้ำและสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทรายพื้นที่โครงการพัฒนาบ้านโปงฯ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จส่วนพระองค์เยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย

ข้อมูลติดต่อโครงการ

เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่