เชียงดาว 2018-06-18T18:19:45+00:00

Project Description

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก

ความเป็นมา

chiang dao

ก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมให้เกษตรกร ชาวบ้าน มีพื้นที่อยู่อาศัยและมีพื้นที่ทำกินเป็นหลัก เป็นแหล่งทำการเกษตรอย่างถูกต้อง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

           1. เพื่อให้ชุมชนในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเป็นชุมชนที่พัฒนาบนฐานความรู้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมของพื้นที่

           2. เพื่อสนับสนุนให้คนและชุมชนมีความเข้มแข็ง การดำรงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           3. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเป็นองค์กรที่มีระบบปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูง

ที่ตั้งโครงการและข้อมูลพื้นฐาน     

91 หมู่ที่ 7 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 

 การดำเนินงาน

หลักการและแนวคิด

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเป็นต้นแบบของการพัฒนาบนพื้นที่สูงที่มีความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กระบวนการผลิตงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน (วิธีที่ปฏิบัติเป็นเลิศ)

1 ส่งเสริมระบบการเกษตรแบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

2 ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม

3 ส่งเสริมการเกษตรระบบการเพาะปลูกพืชที่ดี (GAP)

4 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

5 สร้างจิตสำนึกของคนในชุมชนครอบคลุมทุกด้าน อาทิ เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ป้องกันปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น

ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ

              1. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น

              2. คนชุมชนทีมีสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานดีขึ้น มีสุขภาพอนามัยดีขึ้น

ปัจจัยความสำเร็จ

       1. ความร่วมมือของคนในชุมชน

       2. ความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่

ข้อมูลติดต่อโครงการ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก ตั้งอยู่ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 0-5381-0765 – 8