แม่ริม 2018-06-18T19:34:44+00:00

Project Description

ศูนย์พัฒนาการโครงการหลวงหนองหอย

ความเป็นมา

nong hoi1

        ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2517 ในพื้นที่อุทยาแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารปัญหาชาวเขาได้ทำลายป่าเพื่อเปิดที่ทำกินใหม่ ปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอย จึงตั้งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร โดยแนะนำพืชเศรษฐกิจใหม่ๆทดแทนการปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอย ยกระดับความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพทางการเกษตร
  2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านสังคม การศึกษา สาธารณสุข ความเข้มแข็งของชุมชน
  3. เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ

หลักการและแนวคิด

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร โดยแนะนำพืชเศรษฐกิจใหม่ๆทดแทนการปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอย ยกระดับความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดีขึ้น

ที่ตั้งโครงการและข้อมูลพื้นฐาน     

ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

การดำเนินงาน

กระบวนการผลิตงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ) ส่งเสริมให้ประชากร 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองหอยเก่า บ้านหนองหอยใหม่ บ้านแม่ขิ – ปางไฮปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ๆทดแทนการปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอย

งานทดสอบสาธิต การทำแปลงปลูกองุ่น  สตรอเบอรี่ และมะม่วง

ด้านการส่งเสริมอาชีพ  ส่งเสริมการปลูกผักเมืองหนาวชนิดต่างๆ เช่น ผักกาดหอมห่อ ผักกาดหางหงษ์  ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลี ปวยเหล็ง เบบี้แครอท แครอท บล๊อคโคลี่ และผักกาดขาวปลี เป็นต้น

ส่งเสริมการปลูกไม้ผล เช่น องุ่น อะโวคาโด พลับ พลัม และบ้วย เป็นต้น

งานอารักขาพืช ได้เพาะเลี้ยงแมลงกำจัดศัตรูพืช เช่น มวนพิฆาต แมลงช้างปีกใส แมลงหางหนีบ นำไปปล่อยในแปลงผักอินทรีย์ งานควบคุมการใช้สารเคมี ให้คำแนะนำ และฝึกอบรมการใช้สารเคมีที่ถูกวิธีแก่เกษตรกร งานหมอพืชให้คำปรึกษาเรื่องโรคและแมลงที่เกิดขึ้นกับพืชของเกษตรกร พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างดินและน้ำมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของโรคพืช

ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ

จากผลการพัฒนาของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยที่ดำเนินการในด้านเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น ควบคู่กับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้ศูนย์ฯ หนอง
หอยเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศนั้น ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยยังคงต้องมีการพัฒนาในทุกด้านต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในที่สุด

ปัจจัยความสำเร็จ

จากผลการพัฒนาของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยที่ดำเนินการส่งผลให้รายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมมีความกินดีอยู่ดีขึ้น .

บทเรียนที่ได้รับ

จากเมื่อก่อนเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารปัญหาชาวเขาได้ทำลายป่าเพื่อเปิดที่ทำกินใหม่ ปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอย ปัจจุบันประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร โดยแนะนำพืชเศรษฐกิจใหม่ๆทดแทนการปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอย ยกระดับความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดีขึ้นขึ้น 

ข้อมูลติดต่อโครงการ

ข้อมูลสำนักงานเทศบาลตำบล ป่าไผ่ :
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลป่าไผ่ 158 หมู่ที่2 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-041542

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล :
เดินทางจากอำเภอสันทราย โดยใช้ถนนสายสันทราย – ป่าเหมือด จะพบสี่แยกตลาดป่าเหมือด ให้ตรงไปทางบ้านหนองเต่าคำ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสันทราย ระยะทางประมาณ 12 กม.