แม่วาง 2018-06-19T10:11:14+00:00

Project Description

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ความเป็นมา

 

          เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2543 ในคราวเสด็จแปรพระราชฐานมาทรงงานในพื้นที่ภาคเหนือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ บ้านขุนวิน โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ผู้บัญชาการทหารบก พลโทวัธนชัย ฉายเหมือนวงค์ แม่ทัพภาคที่ 3 นายประวิทย์ สีห์โสภณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายดนุชา สินธวานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการ 3 สำนักงาน กปร. และ นายบุณชนะ กลั่นคำสอน ป่าไม้เขตเชียงใหม่ (ยศและตำแหน่งในขณะนั้น)เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ และถวายนายงาน ซึ่งสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริให้ส่วนราชการต่างๆ
เข้าช่วยเหลือราษฎรเพื่อให้มีความ้ป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันจะส่งให้ราษฎรรบกวนป่าไม้และสัตว์ป่าน้อยลง จากวันนั้นเอง กรมป่าไม้จึงได้จัดตั้งโครงการขึ้นเพื่อดำเนินงานตามที่ ทรงพระราชทาน พระราชดำริ แก่หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าเฝ้าให้พิจารณาช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
         1. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
         2. ด้านป่าไม้
         3. ด้านการพัฒนาการเกษตร
         4. ด้านการประมง
         5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

          ทรงให้กองทัพภาคที่ 3เป็นหน่วยงานในการประสานงานกับหน่วยราชการต่างๆ เข้าดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชดำริ ปีต่อมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2544 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในคราวเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรมที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร บ้านขุนวินอีกครั้งหนึ่ง และทรงมีพระราชดำริด้านป่าไม้ เพิ่มเติมแก่ข้าราชการที่เฝ้ารับเสด็จ 2 ประการ คือ
        1. ให้ส่งเสริมการปลูกมะแขว้ง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจ
        2. ใครส่งเสริมการปลูกหวาย เพื่อเป็นแหล่งไม้ใช้สอยแก่ชุมชน

วัตถุประสงค์
         1. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในพื้นที่ที่เสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพสมบูรณ์
         2. เพื่ออนุรักษ์และจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสมอันก่อให้เกิดความสมดุลในภาคของการใช้ประโยชน์ และภาคของการสงวนรักษา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
         3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้สามารถดำรงอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน และแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยไม่มีผลไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม

หลักการคิดและแนวคิด

  1. ราษฎรบ้านขุนวิน หมู่ 16 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีประชากรทั้งสิ้น 49 ครัวเรือน จำนวน 161  คน
  2. พื้นที่ป่าโดยรอบ เนื้อที่ 28,250 ไร่

ที่ตั้งโครงการและข้อมูลพื้นฐาน     

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่หมู่ 16 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 1,100 เมตรจำนวนเนื้อที่ 28,250 ไร่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติออบขาน
โดยดูแลชุมชนเป้าหมาย 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านขุนวิน ซึ่งเป็นบ้านบริวารของบ้านหนองมณฑา

 

การดำเนินงาน

กระบวนการผลิตงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุณวิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ได้รับจากสำนักงานและกรมป่าไม้ (ในช่วงเริ่มต้น) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ในช่วงหลังมีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม) ดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุณวิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ได้รับจากสำนักงานและกรมป่าไม้ (ในช่วงเริ่มต้น) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ในช่วงหลังมีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม) ดังต่อไปนี้

ปัจจัยความสำเร็จ
คุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินดีขึ้นและมีรายได้ในการส่งเสริมอาชีพเสริม

บทเรียนที่ได้รับ
1. สภาพป่าไม้ในพื้นที่ที่เสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพสมบูรณ์
2. อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสมอันก่อให้เกิดความสมดุลในภาคของการใช้ประโยชน์ และภาคของการสงวนรักษา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้สามารถดำรงอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน และแบบค่อยเป็นค่อยไปได้อย่างไม่มีผลเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม

ผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุณวิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข้อมูลติดต่อโครงการ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตั้งอยู่หมู่ 16 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน