โครงการการวิจัยและพัฒนา กล้วยไม้สกุลฟาแลนอปซิสและสกุล ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ทาง อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-06-21T18:49:20+00:00

Project Description

โครงการการวิจัยและพัฒนา กล้วยไม้สกุลฟาแลนอปซิสและสกุลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเป็นมา

        การวิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลฟาแลนอปซิสและสกุลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม Research and Development Of Genus Phalaenopsis and Related Genus for Industrial Usage

        สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้มีพระกระแสรับสั่งให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าไปดำเนินการถวายงานในส่วนของโครงการวิจัยและผลิตกล้วยไม้อุตสาหกรรม ในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตจำหน่ายรายได้จากการจำหน่ายจะนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งโดยทางสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้เห็นความสำคัญของการวิจัยเรื่องนี้มาก ทางผู้อำนวยการงานพิเศษ ได้มาเยี่ยมโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินการในส่วนต่างๆ

2015-02-11 15.23.44

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ที่นี่

ที่ตั้งโครงการและข้อมูลพื้นฐาน

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พระราชดำริ

        สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

ประเภทโครงการ

       โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน

ข้อมูลติดต่อโครงการ

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ (หัวหน้าโครงการ)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Faculty of Agriculture, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai, Thailand, 50200
Tel : 0-5394-4009, Fax : 0-5394-4666