โครงการปรับปรุงถนนวงแหวน เชื่อมต่อ 4 ตำบล ระหว่างตำบลอมก๋อย ตำบลนาเกียน ตำบลสบโขง และตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และการดำเนินการก่อสร้างสะพานในพื้นที่อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 2018-06-21T21:39:26+00:00

Project Description

โครงการปรับปรุงถนนวงแหวน เชื่อมต่อ 4 ตำบล ระหว่างตำบลอมก๋อย
ตำบลนาเกียน ตำบลสบโขง และตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย
และการดำเนินการก่อสร้างสะพานในพื้นที่อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ความเป็นมา

         เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เน้นแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2561

สภาพปัญหาและเหตุผลความจำเป็น

        1. เป็นถนนวงแหวนเชื่อมโยง 4 ตำบล ในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเส้นทางสัญจรหลักของประชาชน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลอมก๋อย ตำบลนาเกียน ตำบลขบโขง และตำบลเปียงยาง โดยถนนสายดังกล่าว มีลักษณะเชื่อมโยงเป็นวงแหวน ระยะทางรวมประมาณ 107.51 กิโลเมตร มีความกว้างโดยเฉลี่ยทั้งสานประมาณ 8 เมตร

        2. ประชาชนใช้เส้นทางนี้สัญจรประมาณประมาณ 44,487 คน ซึ่งเป็นถนนสายหลักท่ี่ใช้เดินทางมายังตัวอำเภออมก๋อยเพื่อติดต่อราชการและทำธุรกรรมต่างๆ อยู่เสมอ

        3. ถนนสายดังกล่าวมีสถาพเป็นถนนดินเกือบตลอดทั้งสาย ปัจจุบันอยู่ในสภาพชำรุดเกิดหลุมบ่อและร่องน้ำจำนวนมาก การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก ส่งผลกระทยต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านการศึกษษ สาธารณสุข การขนส่งผลิตการเกษตรสู่ตลาดอย่างยิ่ง

        4. เกิดผลกระทบต่อปัญหาลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ เนื่องจากสภาพเส้นทางสัญจรที่ยากลำบาก จึงเป็นอุปสรรคต่อเจ้าหน้าที่รัฐในการเข้าถึงพื้นที่ที่เกิดการกระทำความผิด

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF เพิ่มเติมที่นี่

ที่ตั้งโครงการและข้อมูลพื้นฐาน

     1. ถนนวงแหวนเชื่อมระหว่างตำบลอมก๋อย ตำบลนาเกียน ตำบลสบโขง และตำบลเปียงยาง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
     2. สะพานขนาดใหญ่ เส้นทางข้ามลำน้ำแม่โขง เชื่อมระหว่างบ้านสบโขง ตำบลแม่เงา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไปยังบ้านจือทะ หมู่ที่ 10 ตำบลสบโขง อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พิกัด E 403670 N 1950320
     3. ก่อสร้างสะพานขนาดเล็ก จำนวน 2 แห่ง คือ
         จุดที่ 1 เส้นทางข้ามลำน้ำแม่โขง เชื่อมระหว่างบ้านจือทะ – บ้านเมโลเด หมู่ที่ 10 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย พิกัด E 404720 N 1948234
         จุดที่ 2 เส้นทางข้ามลำน้ำแม่หลอง เส้นทางเข้าหมู่บ้านเมโลเด หมู่ที่ 10 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย พิกัด E 404337 N 1948011

พระราชดำริ

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประเภทโครงการ

        โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร, โครงการด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน

  1. โครงการปรับปรุงถนนวงแหวน เชื่อมต่อ 4 ตำบล ระหว่างตำบลอมก๋อย ตำบลนาเกียน ตำบลสบโขง และตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย
    –อยู่ระหว่างการดำเนินการ–
  2. การดำเนินการก่อสร้างสะพานในพื้นที่อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
    –อยู่ในระหว่างการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ–