โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2018-06-21T14:15:14+00:00

Project Description

โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ความเป็นมา

          ปี ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชประสงค์ให้ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับพื้นที่ทำกินของราษฎรที่ยากจน ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง
          ปี ๒๕๑๘ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) กระทรวงมหาดไทย และกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนองพระราชประสงค์ 
          – คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ประกอบ หุตะสิงห์ องคมนตรี เป็นประธานกรรมการโครงการฯ
          – พื้นที่โครงการ ประมาณ ๒๒,๒๙๖.๒๕ ไร่ ได้คัดเลือกและจัดสรรที่ดินให้สมาชิกเป็นที่อยู่อาศัยครอบครัวละ ๒๐๐ – ๓๐๐ ตารางวา และที่ดินสำหรับการเกษตรครอบครัวละ ๕ – ๘ ไร่
         ปี ๒๕๒๔ เกษตรกรในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ได้รวมตัวกันจดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จำกัด
         ปี ๒๕๒๗ รพช. ดำเนินการขอใช้พื้นที่บริเวณน้ำพุร้อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย เนื้อที่ ๔๔ ไร่ ๑ งาน ๑๑ ตารางวา และกรมป่าไม้ เนื้อที่ ๓๐ ไร่ ๒ งาน ๘๙ ตารางวา มอบให้สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จำกัด ร่วมลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจน้ำพุร้อน
          ปี ๒๕๔๕ โอนภารกิจโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในความดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ปี ๒๕๕๑ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
          ปี ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานกรรมการโครงการฯ มีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ และมีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
          – คณะรัฐมนตรีมีมติมอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการเพิกถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์เนื้อที่ประมาณ 75 ไร่ (บริเวณพื้นที่กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง) เพื่อให้เป็นไปตาม สภาพการใช้ประโยชน์จริง และเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ
          – คณะกรรมการโครงการฯ มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงานชำระบัญชีและตรวจสอบบัญชีกิจการของน้ำพุร้อนอำเภอสันกำแพง และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นที่ปรึกษา มีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีเป็นประธาน

ที่ตั้งโครงการและข้อมูลพื้นฐาน

map mae on

         ตำบลบ้านสหกรณ์ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๓๖.๑๕ ตารางกิโลเมตร (๒๒,๒๙๑ ไร่) เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และอยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ประมาณ ๔๕ กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้
        ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน
        ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลแม่ออน ตำบลร้องวัวแดงอำเภอสันกำแพง
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลออนเหนือตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง

การตั้งบ้านเรือน
         ลักษณะการตั้งบ้านเรือนจะอยู่รวมกันในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งตามแผนผังที่ตามสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทเป็นผู้กำหนดนั้นมีทั้งหมด ๓๕๕ แปลง โดยแต่ละแปลงนั้นมีพื้นที่ประมาณ ๒ งาน โดยรวมกลุ่มกันตามเส้นทางคมนาคมสายหลัก สำหรับแปลงที่อยู่อาศัยนั้นจะแยกกันกับแปลงที่ทำกินแต่จะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน

พระราชดำริ

       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ประเภทโครงการ

       โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน

1. ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

mae on5

        ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑๗๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๘ หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๘) ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ ๒๒,๒๙๖.๒๕ ไร่ (พื้นที่ประกอบการเกษตรได้ประมาณ ๑๒,๒๙๖.๒๕ ไร่) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่โครงการฯ เมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อใช้เป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเครือข่าย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี ทุกภาคส่วน และให้บริการด้านสวัสดิการสังคม เบื้องต้นแก่สมาชิกภายใต้การกำกับดูแลของส่วนการพัฒนาสังคม สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และได้มีการเปิดศูนย์ประสานงานฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ในปัจจุบัน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วิสัยทัศน์
         เป็นองค์กรหลักในการประสานงานโครงการตามพระราชดำริ และการพัฒนาสมาชิกโครงการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

พันธกิจ
         1. ประสานหน่วยงานในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และพัฒนา   คุณภาพชีวิต
         2. พัฒนาเครือข่าย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน และให้บริการด้านสวัสดิการสังคมเบื้องต้นแก่สมาชิกโครงการฯ
         3. พัฒนาระบบข้อมูลสมาชิกโครงการฯ และข้อมูลอื่นๆ
         4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการฯ
         5. พัฒนาระบบและกลไกติดตาม และประเมินผลโครงการฯ
         6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การและบุคลากร                 

ผลการดำเนินงาน

  • โครงการอบรมเสริมทักษะอาชีพ ด้านการผลิต การแปรรูปตามเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาดูงาน

2. กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

numpu4

          กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ เป็นกิจการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ โดยในปี พ.ศ.2526 คณะกรรมการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในขณะนั้นได้ 17 กรกฎาคม 2526 ให้ปรับปรุงพื้นที่บริเวณน้ำพุร้อนจำนวน 75 ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)และให้สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ดำเนินการขอใช้พื้นที่บริเวณน้ำพุร้อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย เนื้อที่ ๔๔ ไร่ ๑ งาน ๑๑ ตารางวา และกรมป่าไม้ เนื้อที่ ๓๐ ไร่ ๒ งาน ๘๙ ตารางวา
          เดิมน้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงใช้ต้มพืชผักที่เก็บจากป่าและรักษาโรคผิวหนัง ลักษณะของน้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นแบบไกเซอร์คือลักษณะของน้ำใต้ดินที่ได้รับความร้อนจากหินเหลวความร้อนสูงส่งผ่านหินเนื้อแน่นมายังน้ำทำให้น้ำร้อนขึ้นมากๆ จนหาทางแทรกตามรอยแตกร้าวของหินและดันตัวขึ้นมายังดินเป็นน้ำพุร้อน ความสูงของของการพุ่งของน้ำพุร้อนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ทำให้น้ำมีความร้อนขนาดไหน น้ำพุร้อนสันกำแพงมีระดับอุณหภูมิจากใต้ดิน 105 องศาเซลเซียส จึงทำให้พุ่งสูงขึ้นมากกว่า 10 เมตร
         มีรูปแบบการบริหารจัดการของน้ำพุร้อนสันกำแพง ภายใต้การอำนวยการและบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ 2 ชุด คือ
        1.คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
        2.อนุกรรมการบริหารจัดการกิจการของน้ำพุร้อนสันกำแพง

โดยผลกำไรจากการบริหารกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ ในแต่ละปี ส่วนหนึ่งได้มอบให้ชุมชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาโครงการและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

ข้อมูลติดต่อโครงการ

ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
178 หมู่ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทร 053 037022
แฟกส์ 053 037023