โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2018-06-21T11:32:15+00:00

Project Description

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามแนวพระราชดำริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ความเป็นมา

195

       เป็นโครงการพัฒนา ด้านสวัสดิการ สังคม/การศึกษา โดยมุ่งเน้นให้เด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีอาหารบริโภคเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน รวมทั้งนักเรียนมีทักษะความรู้ทางด้านการเกษตร สามารถพึ่งพาตนเอง และนำไปพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และขยายผลสู่ชุมชน
       จังหวัดเชียงใหม่ ได้สนับสนุนดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
       กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมสนองงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตมพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเล็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้มีชีวิตโดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ร่วมกันทำการเกษตรในโรงเรียนแล้วนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหารการขาดแคลนอาหารกลางวันแล้วยังทำให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านโภชนาการและด้ารการเกษตรแผนใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประกอบเป็นอาชีพต่อไป 

Agr21

พระราชดำริ

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทโครงการ

        โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการ สังคม/การศึกษา

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
        กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมสนองงานโครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวันเป็นโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเล็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ร่วมกันทำการเกษตรในโรงเรียนแล้วนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันแล้วยังทำให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านโภชนาการและด้านการเกษตรแผนใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประกอบเป็นอาชีพต่อไป กิจกรรมที่สนับสนุนโรงเรียน รายละเอียด ดังนี้
1. งบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม่
– ชื่อโครงการ
“โครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารและเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนและชุมชน ภายใต้แผนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560”
– กิจกรรมและผลการดำเนินงาน
(1) การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารและเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนและชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภายใต้แผนงานพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมย่อยที่ 1 การฝึกอบรมแบบรูณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารอย่างมีส่วนร่วมในโรงเรียน และขยายผลสู่ชุมชน โครงการงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 330 ราย เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

          (2)  การมอบปัจจัยการผลิต ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนและชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภายใต้แผนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตพืชอาหารและด้านเคหกิจเกษตรในโรงเรียนและชุมชน เพื่อการเกิดการเรียนรู้การผลิตพืชผักและนำผลผลิตไปประกอบอาหารในโรงเรียนและขยายผลสู่ชุมชน ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอที่มีโรงเรียนภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จังหวัดเชียงใหม่

2 งบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร
– ชื่อโครงการ
“โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน”
– กิจกรรมและผลการดำเนินงาน
(1) การอบรมครู – นักเรียนและชุมชนในโรงเรียนสังกัด ตชด.

(2) การจัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียน

(3) การส่งเสริมอาชีพการเกษตรและเคหกิจเกษตรในหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่

ข้อมูลติดต่อโครงการ

        สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
                  บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก
                  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
                  โทรศัพท์ 0-5311-2478-9
                  โทรสาร 0-5311-2481