โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2018-06-21T17:49:10+00:00

Project Description

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ความเป็นมา

education

        เป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นโครงการเพื่อมอบโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาและพัฒนา ด้านสวัสดิการ สังคม/การศึกษา ซึ่งผลสำเร็จของโรงเรียน ตชด. คือบทพิสูจน์ของแนวทางในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ว่า “การศึกษาที่เหมาะสมจะนำไปสู่การพัฒนาระยะยาวและสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริง”

        สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงสนพระทัยในเรื่องการศึกษาของเยาวชนในเขตชนบทเป็นอย่างมากด้วยทรงมีพระราชดำริว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เยาวชนในชนบท มีความรู้ความคิดและสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดอันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาชนบท แต่จากการ เสด็จฯ ออกเยี่ยมเยียนราษฎรในปีพ.ศ. ๒๕๐๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกลับทรงพบกับสภาพความขาดแคลน โรงเรียนสำหรับเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ด้วยในเวลานั้นกระทรวงศึกษาธิการยังขยายเขตการศึกษาไปไม่ถึงพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ห่างไกล ประกอบกับการสื่อสารโทรคมนาคมก็มิได้เจริญเฉกเช่นในปัจจุบัน ทั้งในเวลานั้นเป็นช่วงที่มีการแทรกซึมของเหล่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างกว้างขวางทำให้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเพิ่มความห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตแทรกซึม ซึ่งบางแห่งมิได้พูดภาษาไทยกัน ด้วยซ้ำจะเกิดความไม่แน่ชัดว่าตนคือคนไทยด้วยหรือไม่ ดังนั้นเมื่อความทราบใต้ฝ่าพระบาทว่ากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ได้กำหนดโครงการที่จะจัดสร้างโรงเรียนชาวเขาขึ้นในเขตพื้นที่ตามแนวชายแดนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อนำไปจัดสร้างโรงเรียนจำนวน ๒๙ แห่งภายหลังผู้มีจิตศรัทธาได้ทูลเกล้า ถวายเงินสมทบในการจัดสร้างได้อีกกว่า ๑๘๕ แห่ง ไม่เพียงเท่านั้น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ยังได้ทรงรับเอาโครงการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไว้ในพระราชูปถัมภ์ ในปัจจุบันมีโรงเรียนเกือบ ๔๐๐ โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วได้ถูกโอนเข้าไปสังกัดในส่วนงานการประถมศึกษา ส่วนที่ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจตระเวนชายแดนมีเพียง ๑๗๐ โรงเรียน และเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเจริญพระชนมายุมากขึ้น ก็มิได้ทรงทอดทิ้ง พระองค์ได้ทรงฝากให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงช่วยดูแลแทนดังพระราชพระแสที่ว่า “ย่าแก่แล้ว ไปไหนไม่ค่อยไหว ถ้าสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ก็ให้เยี่ยมแทนย่าด้วย” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อเยาวชนในท้องถิ่นชนบทห่างไกลเป็นล้นพ้น

ที่มา : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ที่ตั้งโครงการและข้อมูลพื้นฐาน

         โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15 โรงเรียน สังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี ดังนี้

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เธียงไทยธำรงค์ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย 
 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อาโอยาม่า ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง 
 3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 บ้านแม่ละงอง   ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว  
 4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เบญจมะ 1 บ้านสามหมื่น ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง 
 5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ บ้านจะนะ ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย
 6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมพระเกียรติ บ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ  อำเภอเชียงดาว
 7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่ลอง บ้านแม่ลอง ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม
 8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านใหม่พัฒนาสันติ บ้านใหม่พัฒนาสันติ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม
 9. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ไลออนส์ มหาจักร 9 บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกื๊ดช้าง อำเภอแม่แตง
 10. โรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดน บ้านหนองแขม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว
 11. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รางวัลอินทิรา คานธี บ้านพะกะเช ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย
 12. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงประไพ  ศิวะโกเศศ  บ้านผาแดง ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย
 13. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บางกอก เซฟ แชร์ริตีี้ บ้านแม่หลองใต้ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย 
 14. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่ขอ บ้านแม่ขอ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม
 15. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่มุใน บ้านแม่มุใน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม
 

พระราชดำริ

         สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทโครงการ

           โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา

การดำเนินงานและผลการดำเนินงาน

 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เธียงไทยธำรงค์ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย 
 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อาโอยาม่า ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง 
 3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 บ้านแม่ละงอง   ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว
 4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เบญจมะ 1 บ้านสามหมื่น ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง 
 5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ บ้านจะนะ ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย
 6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมพระเกียรติ บ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ  อำเภอเชียงดาว
 7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่ลอง บ้านแม่ลอง ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม
 8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านใหม่พัฒนาสันติ บ้านใหม่พัฒนาสันติ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม
 9. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ไลออนส์ มหาจักร 9 บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกื๊ดช้าง อำเภอแม่แตง
 10. โรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดน บ้านหนองแขม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว
 11. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รางวัลอินทิรา คานธี บ้านพะกะเช ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย
 12. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงประไพ  ศิวะโกเศศ  บ้านผาแดง ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย
 13. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บางกอก เซฟ แชร์ริตีี้ บ้านแม่หลองใต้ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย 
 14. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่ขอ บ้านแม่ขอ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม
 15. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่มุใน บ้านแม่มุใน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม

   

ข้อมูลติดต่อโครงการ

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี
เลขที่182 หมู่ 7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร 0-5301-2925,0-5301-2927