ไชยปราการ 2018-06-19T10:16:26+00:00

Project Description

โครงการฟื้นฟูพื้นที่อำเภอไชยปราการ และพื้นที่ข้างเคียง

ความเป็นมา

         ในปี พ.ศ. 2537 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ดอยอ่างขาง ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพป่าบริเวณเส้นทางการบินจากบ้านถ้ำงอบ บ้านสินชัย อำเภอไชยปราการ ติดต่ออำเภอเชียงดาว ถูกบุกรุกแผ้วถางเป็นบริเวณกว้าง จึงมีพระราชดำริให้กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหากรมป่าไม้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกิจกรรมด้านป่าไม้

วัตถุประสงค์
        1 รักษาสภาพป่ามิให้ถูกทำลาย
       2 ฟื้นฟูและรักษาสภาพต้นน้ำลำธารให้มีน้ำตลอดปี
       3 ฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลาย ให้คืนสภาพตามธรรมชาติที่สมบูรณ์
       4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น มีอาชีพ มีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งและเพื่อไม่ให้ ได้รับความเดือดร้อน
       5 ให้ “คน” อยู่กับ “ป่า” ในลักษณะ “บ้านเล็กในป่าใหญ่” โดยให้ราษฎรเป็นผู้รักษาป่า

 

 

 

ที่ตั้งโครงการและข้อมูลพื้นฐาน     

โครงการฟื้นฟูพื้นที่อำเภอไชยปราการ และพื้นที่ข้างเคียง
ที่ตั้ง ตำบลหนองบัว อำเอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

 

การดำเนินงาน 

เป้าหมายโครงการ
รักษาสภาพป่าและฟื้นฟูสภาพต้นน้ำให้อุดมสมบูรณ์ พื้นที่ 78,125 ไร่

งบประมาณ
         งบปกติ จำนวน 1,280,000 บาท
         งบ กปร. จำนวน บาท
         งบอื่น ๆ (ระบุ) จำนวน บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1. พื้นที่ป่าต้นน้ำได้รับการฟื้นฟูให้อุดมสมบูรณ์
          2. ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ผลการดำเนินงาน
1. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 8 หมู่บ้าน
2. งานประชาสัมพันธ์ 8 หมู่บ้าน
3. ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน (FOOD BANK) 2 แห่ง
4. เพาะชำกล้าไม้มีค่า 15,000 กล้า
5. บำรุงรักษาสภาพเดิม 2-6 ปี 200 ไร่
6. บำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี 1,700 ไร่
7. ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ 2-6 ปี 100 ไร่
8. ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ 7-10 ปี 400 ไร่
9. จัดทำแนวกันไฟ 15 กม.
10. ฝายผสมผสาน 20 แห่ง
11. บริหารงานและอำนวยการ

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
1. การเพิ่มขึ้นของประชากร ทำให้ที่ดินทำกินไม่เพียงพอ
2. ขาดแหล่งน้ำในการทำการเกษตรในฤดูแล้ง
3. ขาดเทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสม
4. ด้านสุขอนามัย
5. ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
6. อิทธิพลท้องถิ่นหาประโยชน์และชักจูงบางส่วนของชุมชนไปในทางไม่ดี

ข้อมูลติดต่อโครงการ

โครงการฟื้นฟูพื้นที่อำเภอไชยปราการ และพื้นที่ข้างเคียง
ที่ตั้ง ตำบลหนองบัว อำเอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่