โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ

ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง 2018-06-20T22:12:09+00:00
โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2018-06-21T14:15:14+00:00
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2018-06-21T21:13:18+00:00